HomeOver historische levensidealenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 849.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

A ,; , .,,m_,W, , j _A.­:1 ,v . ·-V. AA _,· __ __.;E ;·~ v,-_ è## ‘
25
voor alle tijden, haar derhalve normatieve gelding,
volstrekte autoriteit toekende, in een woord, zoolang
het Renaissance was, . .. duurden feitelijk de middel~
eeuwen voort. Maar zooals het bij alle opvoeding i
· gaat, men leert voor 't leven meestal juist niet dat~ _
? gene wat men in de boeken zoekt. Zich verdiepend
* in de oudheid uit bewondering en met de begeerte,
i die oudheid te doen herleven, werd men zich meer
en meer het /2i$z‘0riSc/2 karakter van de oudheid be~
wust; zoekende naar wat verbinden kon, vond men
l wat scheidde. Aan de oudheid en van de oudheid l
leerde de mensch historisch denken, en toen hij histo~ l
risch denken had geleerd, moest hij historische levens~
idealen van algemeen menschelijke waarde prijsgeven.
De laatste maal, dat het classicisme zich vertoont als 1
, practisch ideaal, als direct­nabootsende levenshouding:
in de grandiose phrase van de fransche revolutie en
· de kunst van David, doet het aan als een anachro~
nisme, vergeleken bij de wijze, waarop terzelfder tijd l
Goethe zuiver müder/1 leven uit 'de oudheid putte.
- Sedert dien tijd hebben historische cultuuridealen j
van algemeen menschelijke strekking, naar het schijnt, l
afgedaan. Zelfs de romantiek heeft nooit meer volko~ j
men ernst gemaakt met de navolging der middel~ l
eeuwen. De imitaties van historische vormen in de ‘
beeldende kunst der l9d€ eeuw, zooals het nabouwen j
van middeleeuwsche bouwstijlen, hebben in dit verband j
niets te beteekenen. De ongekleurde werkelijkheid der
historie en ook de onstilbaarheid van het verlangen l
zijn te klaar bewust geworden, dan dat de moderne
menschheid nog langer haar heil zou zoeken in de
navolging van een gedroomd verleden. Doch de oude l
behoeften werken voort. De cultuur wil nog altijd 1
l
I
in