HomeOver historische levensidealenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 870.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

Mij _._ `.;l?_l· .;§gf>;,r,_.{¢,E[:·Z5..Q·;_;· «[€l2ë_.€J··.­.,.`­..,i;;e_·>';;ï; bg g,._;£­Q%[_«.ï',g§ _;_;»;r:4gT :jJ,v·;l.·' _ ¢; ï,J_` jl ·`
‘ l
­ 22
en opleving in het groote leugengehalte van deze
· beide idealen. juist de ernstige pretensie van het rid~
) derideaal, om zich in de wereld te verwezenlijken, E
schaadde het in zijn bezielende kracht. De vorm loopt
om zoo te zeggen telkens weer leeg, er komen tel~
l W kens maximumperioden van levensvervalsching en
zelfbedrog, gevolgd door reactie. Er was een onge~
j` hoord quantum van aanstellerij noodig, om de fictie
ï van het ridderideaal in het werkelijke leven vol te .
» houden. Slechts in de onmiddellijke omgeving van
i den vorst gelukte het zonder blikken of blozen. Om~
L streeks het jaar 1400 worden telkens opnieuw de
ernstigste en uitvoerigste voorbereidingen gemaakt ïl
voor duels tusschen twee vorsten, om hun strijd te I
V beslechten, welke evenmin ooit doorgaan als de met
l _ luide geloften aangekondigde kruistocht. Het veelge~ i
I prezen Combat des trente, puik van ridderlijken strijd, l
l had naar Froissart's eigen* verhaal eigenlijk een vrij l
l laaghartig verloop. 18)
i Die leugen is den dragers van het ideaal bewust,
2 en vandaar dat de ridderidee haast van aanvang af
l zich zelf nu en dan pleegt te verloochenen in ironie
l . en spot, parodie en karikatuur. Don Quijote is slechts
l de laatste en opperste uiting van die ironie: de lijn
loopt reeds door de heele middeleeuwen heen. Bij de i
l befaamde ,,voeu du heron" aan het hof van Eduard _
j­ lll van Engeland gaat alles onder spot en gelach: Q
i cynisch verklaart jan van Beaumont, de voortreffe~
lijke Henegouwsche ridder, dat hij zich wijden zal ‘£
aan hem, van wien hij 't meeste geld te wachten
heeft. ‘°) Voor dit aanhoudend verval was het her~
dersideaal veel meer dan het ridderlijke gevrijwaard,
doordat het minder punten van aanraking met de