HomeOver historische levensidealenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 855.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

Sw ‘‘-·. A i .» _::. E ,..__ ¢C_« b_;__·ï `«‘‘ ‘=¥‘ ‘‘-l ‘ **2 ·‘‘` ‘-’ï;·
21
en gebeurtenissen oefent het ridderideaal een voort~
durenden invloed uit. Zelfs wie zou meenen, in elken l
middeleeuwschen oorlog economische grondoorzaken l
te moeten opsporen, zou toch in de wijze van oor~ j
logvoering en in de resultaten daarvan telkens de
werkingen van het ridderideaal moeten erkennen. Ko~
ningen stellen zich bloot aan het gevaar van den
heetsten strijd. Men waagt zijn beste bevelhebbers
aan afgesproken massa~duels. Men aanvaardt een slag
ter wille der riddereer, of kiest den rechten weg in
's vijands land, omdat een omweg onridderlijk zou zijn.
Men stelt het succes van een veldslag in de waag~
_ schaal terwille van het formeele gebruik, dat hij als over~
winnaar gold, die op het slagveld overnachtte. W)
Als levensvorm tenslotte is het ridderideaal van
buitengewoon sterken en aanhoudenden invloed ge~
1 weest. Alle hoogere vormen van het burgerlijke leven
" van den nieuweren tijd rberusten feitelijk op navol~
ging van adellijke levensvormen. Helden van den
derden stand als Philips van Artevelde en jacques
Coeur leven geheel in ridderlijke idealen en vormen.
Uit het hoofsche leven en de hoofsche begrippen
van deugd en eer is de moderne gentleman voortge~
i komen.
i Nu dient bij de beschouwing van pastorale en rid~
T deridee nog op een punt te worden gewezen. Wat
is de oorzaak, dat deze beide levensidealen zich voor~ f
doen in een reeks van steeds herhaalde renaissances?
Het is in dat opzicht met de chevalerie al niet anders
l dan met de pastorale: het ridderwezen der 14de eeuw
is een opzettelijke herschepping van dat der l2°‘€ en J
j l3d°; dat der 15**** opnieuw en zoo voort. Klaarblij~ j
j kelijk ligt de oorzaak van die herhaalde verslapping
l
{ .
l
l S
is