HomeOver historische levensidealenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 874.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

._ '`= .»r: ,­·.:~i ·`·.: ; ,... r im ,:=.ï- i .­»` = J ·‘·· » · »A-;«­· r eg.-; _.g,;,;;, .A_,,__=· ·;·i:;.. ··v, -·­`·‘v té`? ‘ "
Ii
u ` ZO
V Het kan niet genoeg op den voorgrond worden ge~ _
steld, dat de ridderlijke functie bij uitnemendheid in
r het tournooi gelegen is, en dat het tournooi niet l
l anders is dan de meest versierde, kostbaarst uitgedoste
vorm van die erotische kampspelen, wier oorsprong
` niet alleen ver buiten de sfeer der hoogere cultuur
. ligt, maar buiten die der menschelijke cultuur in het
4. algemeen. De hoofdzaak van het steekspel zoowel als
5 van de ridderlijke gelofte ligt in de aanwezigheid der
j vrouwen, onder wier oogen de man zijn bloed stort
i of zijn dapperheid en kracht toont. Dat sexueele mo-
ment is door de heele middeleeuwen heen duidelijk
beseft en uitgedrukt. Van hier ontspruit de gansche .
romantiek van het ridderwezen: het motief van den
_ ridder, die de maagd bevrijdt, van den onbekenden
9 ridder, wiens onverwacht verschijnen en beslissende
l dapperheid aller oogen tot zich trekt, kortom de 1
l` heele bonte aankleeding en sentimenteele fantazie van "`
de pas d'armes.
g En hier ligt ook de schakel tusschen ridder~idee en
l pastorale, die zich onderling hecht verbinden. In de
l s weeke verbeelding, waarmee het bucolische genre
j een vrij en ongestoord genieten te midden van een
g paradijsnatuur voortooverde, bracht het ridderideaal r
de spanning, het verscherpte en veredelde het smach~ 2
I ten door het element van het avontuur en van den l
f strijd. (_
'A De directe werkingen van het ridderideaal op de
geschiedenis zijn gemakkelijk aan te wijzen. Vooreerst
heeft de hoofsche minnezang en de ridderroman even~
als de pastorale een zeer belangrijk aandeel in de
ontwikkeling van het aesthetisch bewustzijn. Maar
ook op staatkundige en maatschappelijke verhoudingen
· j
a
E
¤
i
l
l