HomeOver historische levensidealenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 890.24 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

_ 4· -.-.ï­ . ,,;.,,.r ­ Aw. ».·.·; ..Y;` ia .‘;; {äe ; lvá . ·; { . .; :·W » = ··`. r . ­~A -= .2ï­. e ‘«~­ i »«_J· Q ·e z
l
_ .. 18
Z kampspel en de gelofte, komen regelrecht voort uit
overouden sacralen ritus. Is het wellicht mede uit een
vaag besef van die overoude herkomst, dat ook het
' ridderideaal van den aanvang af een retrospectief,
wij willen zeggen een historisch, karakter aanneemt?
I ` Reeds in zijn eerste ontplooiing als uitgebeelde levens~
vorm, in de 128 eeuw, vertoont het ridderleven de
j, trekken van een renaissance, de bewuste herleving
‘ van een romantisch verleden, hetzij dat gezocht wordt
l in de oudheid, in den tijd van Karel den Groote, of
bovenal in koning Arthur's kring.
Vergeleken met het bucolische ideaal heeft dus de
t ridderidee in de eerste plaats een grooter historisch
l gehalte. De ridderlijke overlevering berust veel meer
op een werkelijk verleden en is veel meer vatbaar
· voor historische détailleering dan de vaag omlijnde, gj
altijd gelijkvormige geluksverbeeldinglvan het herders~
‘ dicht. Een dieper gaand verschil is het volgende. In `
de goudemeeuwvoorstelling en de bucolica over~
, weegt het geluksideaal boven het deugdideaal: de
deugd is hier negatief, is veeleer onschuld, ontbreken
van den prikkel tot zonde in den staat van eenvoud,
4 gelijkheid, vrijheid en overvloed. In het ridderlijk
, ideaal daarentegen overweegt het deugdstreven dat
naar geluk. De roeping van den ridder is altruïstisch:
de verdediging der verdrukten, de trouw aan den
Z vorst, het heil der christenheid. Zijn leven staat in
den dienst van staat en cultuur. Nog in de l5d€ eeuw
. wordt de chevalerie door anachronistische geesten als
, het heilmiddel der tijden verheerlijkt. Hier hebben wij
te doen met een bijna zuiver cultuurideaal.
Door haar altruïstisch karakter staat de ridderlijke
levensgedachte in voortdurend contact met het geloof.
l

ï