HomeOver historische levensidealenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 844.22 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

17 ·
de herderlijke verbeelding zich met vreemde ideeën
- verbindt, bijvoorbeeld met godsdienstige. Het lag
i voor de hand, dat voorstellingen als de herders van f
Bethlehem, de goede herder, ja zelfs het Lam Gods,
i in contact kwamen met de pastorale, en de inkleeding {
[ van kerkelijke stof in bucolischen vorm is dan ook
in verschillende perioden niet uitgebleven. |
De oorzaak van die groote levenskracht van dezen j
vorm ligt zonder twijfel in haar erotisch grondkarakter.
Dat karakter deelt de pastorale met een ander levens~ W
ideaal, waarmee zij dan ook innige verbindingen aan~
gaat: het ridderideaal.
- Hiermee vatten wij weer een nieuw levensideaal
van algemeen menschelijke strekking in het oog. Het
is van gansch anderen aard dan het herdersideaal:
veel zwaarwichtiger, veel reeeler. En vooral: het is
veel meer waarlijk cultuurideaal. De arcadische fan~
tazie, hoe belangrijk ook voor de ontwikkeling der
beschaving, is tenslotte een element van verfijnde con~
versatie en weinig meer. Op het werkelijke leven, op
de daden der menschen, oefent het geringen invloed
uit. De idee van het ridderwezen daarentegen door~
dringt het heele cultuurleven, bezielt staatsmachten en
veldheeren. Terwijl de pastorale uit puur heimwee
geboren wordt, heeft de ridderidee haar grondslagen
in den vasten bodem der maatschappelijke verhou~
, dingen; zij komt op als de levensvorm van een krachtig
levenden stand.
l Aan het ridderwezen als stand geeft de uitgroei
l van het leenstelsel het aanzijn, maar zijn oorsprongen
I als levensvorm liggen veel dieper: in de heilige ge~
bruiken van primitieve cultuur. M) De drie gewichtigste
E elementen van het ridderleven: de ridderwijding, het
2