HomeOver historische levensidealenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 851.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 34.68 MB

..«.w..
13 l
waar het punt van uitgang altijd weer is: de afschuw
van het wanhopig bonte en luidruchtige van het leven,
het doel altijd: het eenvoudige en het ware, de rust
en de vrede, hier konden slechts enkele vormen dienen.
-· Onder die voorstellingen van het verleden, die als
Il ideaal trokken, was er één, zou men zeggen, dat van
den beginne af als verheven model tot navolging ge~
biedend was aangewezen: het leven van Christus en
: de apostelen, het ideaal der evangelische armoede. En
toch is het noodig, dat eerst een nieuwe historische
verbeelding ontwaakt, dat naast het hieratische beeld
van den Christus een historisch beeld verrijst, scherp
gezien en smartelijk meebeleefd, voordat het evange~
lisch voorbeeld als levensideaal practische waarde en
uitwerking krijgt. Eerst in de twaalfde eeuw slaat het
woord: ,,Zoo gij wilt volmaakt zijn, ga henen, ver~
koop wat gij hebt en geef het den armen", plotseling
in als een bevel. Bernard van Clairvaux ziet het met
zijn bloeiende verbeelding, Petrus Valdes en Franciscus
van Assisi brengen het als levenspraktijk in de wereld. *
,,Wat hebben ons de heilige apostelen geleerd en
leeren zij ons nog ?" roept Sint Bernard uit. ,,Zij heb~
ben mij geleerd te leven." 8) Het is een bewust his~
torisch levensideaal. Elf honderd jaar en meer, zegt
Dante, is de Armoede, beroofd van haren eersten ,
echtgenoot, versmaad en verduisterd geweest, eer zij j
weer tot aanzien kwam. 9) De navolging van Christus,
zooals zij ontwaakt in Sint Bernard, is een renaissance, ,
en wanneer Thomas a Kempis haar drie eeuwen later
in nauwe aansluiting aan Sint Bernard opnieuw ver-
kondigt, is het een renaissance van een renaissance.
Zuiverder dan in het armoede~ideaal kon zich het j
grondstreven van alles: bevrijding van banden, los- t