HomeDe invloed van verschillende zoutoplossingen op het doorlatingsvermogen van den bodemPagina 9

JPEG (Deze pagina), 842.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 15.08 MB

_ 7 _
meststoffen, meenen de oorzaak hiervan te moeten zoeken in het
optreden van koolzure soda. _
KRüGER 6) verklaart de nadeelige physische werking eener
overmatige bemesting met chilisalpeter alsvolgt. Sommige planten
nemen het natrium van het natriumnitraat (chilisalpeter) niet op, (
wel de stikstof. Het natrium nu gaat door het koolzuur, dat in
een goeden kultuurbodem overal aanwezig is, over in koolzure ·
` soda, dat het dichtslibben veroorzaakt. Deze verklaring van
KRüGER is echter bij mijne proeven uitgesloten.
ROBERT SACHSSE en ARTHUR BECKER 1) o. a. meenen weer,
dat het natriumnitraat door directe inwerking op de koolzure kalk
van den bodem koolzure soda vormt. ,
. Dit nu komt mij onwaarschijnlijk voor. Een voorloopig in-
gesteld onderzoek heeft althans geleerd, dat zelfs na weken lange
inwerking van NaCl- en KCl- oplossingen op CaC0,,, slechts zeer
_ geringe sporen Ca in oplossing gaan.
Bovendien pleit tegen deze opvatting hetvolgende. De graphisch
voorgestelde proeven zijn genomen met een zeer kalkrijken grond
(10 pCt. CaC0,, ); de resultaten der proefnemingen meteen kalk-
( armen grond (0,1 pCt. CaC0,,; assimileerbare kalk MEYER 0,4 pCt.)
zijn niet medegedeeld, omdat ze geheel dezelfde resultaten geven,
als die met den kalkrijken grond. De D-lijnen vallen voor beide
gronden nagenoeg samen. En dit niet alleen. De hoeveelheden _
Ca, die resp. tegen Na, K en NH, worden uitgewisseld, zijn voor
den kalkrijken en voor den kalkarmen grond nagenoeg gelijk.
Om deze redenen meen ik, dat aan het optreden van koolzure
soda, althans bij de hier vermelde proeven, niet gedacht kan worden.
Veel aannemelijker lijkt het mij, dat de verklaring, die GANS 7)
geeft van het korstig worden van den bodem bij eene bemesting
met chilisalpeter, ook hier van toepassing is.
G. j. MULDER 8) heeft het eerst op den voorgrond gesteld,
dat als belangrijk bestanddeel der bouwaarde te beschouwen zijn
de geleiachtige stoffen, dat zijn de reeds door zoutzuur gemak-
kelijk te ontleden waterhoudende dubbelsilikaten, welke hij met
. den naam van ,,2e0liz‘/2erz" bestempelde. Volgens GANS Q) was
,..·f ‘