HomeDe invloed van verschillende zoutoplossingen op het doorlatingsvermogen van den bodemPagina 6

JPEG (Deze pagina), 843.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 15.08 MB

l
l
.. 4 _.
Na eenige dagen is de oplossing vervangen door gedestilleerd
water en D opnieuw bepaald.
De uitkomsten zijn graphisch voorgesteld in figuur 2. 0p
de T-as is uitgezet het aantal dagen, dat de proef duurde (1 dag=
4 mM); op de D­as het aantal milligrammen vloeistof, dat per
minuut doorliep (5 mgr. = 1 mM).
De oplossingen zijn op verschillende tijden door water ver- ·
vangen en wel: kaliumchloride nà 5 dagen; natriumchloride nà
19 dagen; ammoniumchloride nà 17 dagen en calciumchloride
na 22 dagen. Om echter de teekening overzichtelijk te houden
is het oogenblik, dat gedestilleerd water wordt opgeschonken,
voor alle proeven hetzelfde genomen (stippellijn).
De sterkte van alle oplossingen bedroeg 0,171 N, overeenko-
mende met eene 1 pCt. NaCl-oplossing.
Indien nu inderdaad oplossingen van electrolyten een gun-
, stigen invloed uitoëfenen op het doorlatingsvermogen van den bo-
j dem, zou men verwachten, dat gedurende het eerste gedeelte van
j de proefneming de doorlaatbaarheid toenam ten opzichte van
j gedestilleerd water. Misschien dat de kalk als tweewaardig ion g)
. in dezen eene sterkere werking uitoefende dan het Na, K of NH.
j ion, maar alle moesten dan toch ten opzichte van gedestilleerd
j water stijgende doorlaatbaarheid geven.
i Bij de vervanging der zoutoplossingen door zoet water zou,
( aangezien alleen gemakkelijk oplosbare zouten zijn aangewend,
i overal dichtslibbing moeten intreden.
Volgens MITSCHERLICH daarentegen zouden gedurende het eer-
ste gedeelte der proefneming geen verschillen mogen optreden tus-
schen de verschillende series (H,O, NaCl,KCl,NH.Cl. en CaCl,);
bij vervanging van de oplossing door zoet water verwacht echter
ook MITSCHERLICH dichtslibbing, aangezien CaCl, geen onoplosbaar
of moeilijk oplosbaar kalkzout is.
De resultaten zijn echter geheel anders *).
*) Têll einde een indruk te krijgen van de fout, die gemaakt kan worden,
zijn alle proeven steeds dubbel aangezet en soms enkele keeren herhaald.
Op eene enkele uitzondering na, zouden de verschillen tusschen dezelfde
ïcäèevgïäejiieniiiigen in de graphische voorstelling zoo goed als niet in het