HomeDe invloed van verschillende zoutoplossingen op het doorlatingsvermogen van den bodemPagina 4

JPEG (Deze pagina), 844.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 15.08 MB

r j
keukenzout dus in dit opzicht als kalk werkt; maar men zoekt
de oorzaak van het dichtslibben van den bodem (bijv. nà eene
overstrooming met zout water), in de vervanging van het zoute
water door zoet water 2). Het keukenzout - en de andere oplos- l
bare zouten ­- worden vrij plotseling weggespoeld door het regen- j
water, in tegenstelling met de onoplosbare of minder oplosbare {
kalkzouten. · ’
MITSCHERLICH wil in zijn onlangs verschenen werk 3) ,,Boden­ ·
kunde" van deze verklaring niets weten en verdedigt dit op de
volgende gronden. i
Onze kultuurbodem bevindt zich in geheel andere omstandig- ·
heden, dan in water opgeslibde klei, en het uitvlokkingsproces
, kan derhalve door eene bemesting met zout, enz. niet optreden.
i De kultuurbodem toch bezit reeds de krummelstructuur en is dit
[ niet zoo, dan zal eene zoutoplossing deze wel niet veroorzaken,
j omdat de afzonderlijke bodemdeeltjes niet zoo ten opzichte van '
( elkaar verschuifbaar zijn, als bij eene klei-suspensie. ,
De werking van in water oplosbare zouten op den bodem
stelt MITSCHERLICH zich dan alsvolgt voor (bladz. 148). ’
j Wanneer het water den grond binnendringt, komen ook de in
dat water opgeloste zouten in den grond. En aangezien het water ·
in nagenoeg alle poriën indringt, zal dit eveneens het geval zijn
met de zich in oplossing bevindende zoutdeeltjes (verschil met
onoplosbare zouten). Wordt de bodem nu droog, dan zetten deze
zoutdeeltjes zich tusschen de gronddeeltjes at. De kohesie tus- ·
schen de gronddeeltjes wordt, althans gedeeltelijk, opgeheven; er
komt voor in de plaats eene adhesie tusschen zout- en grond-
deeltjes. Bij toevoer van water (bijv. regen) lossen deze zout-
deeltjes weer op en de kohesie tusschen de gronddeeltjes (die
juist de krummelstructuur veroorzaakt) is dus verminderd.
In de praktijk komt dit derhalve neer op het volgende. Wanneer
op een met een in water oplosbaar zout bemesten bodem regen
valt, zullen de krummels spoediger vernield worden, en zal de
bodem derhalve sneller overgaan in de enkelkorrelstructuur.
De goede werking van in water onoplosbare en moeilijk
oplosbare zouten (zooals bijv. de kalkverbindingen) op den bodem,
r, l