HomeDe invloed van verschillende zoutoplossingen op het doorlatingsvermogen van den bodemPagina 3

JPEG (Deze pagina), 887.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 15.08 MB

·‘:a·>;-ï·­zïe:re¢"s; E { S V Y ‘
, 2

. «
t
¥··‘*··. * <.'@lë1«

. =· 5 ·
...
De invloed van verschillende zoutoplossmgen .

Ai lj. gg . ­ * p .
% 0 het doorlatm svcrmo en van den bodem )-
Het is een in de praktijk overbekend feit, dat een bodem ,
~ :­"f;»,,«;;.$,‘, •. . . .
door eene betrekkelijk kleine toevoeging van in water oplosbare t
zouten korstig kan worden; men denke hier in de eerste plaats i
aan de soms schadelijke werking eener overmatige bemesting met ‘
~ 2 ­ ­ ~.
¢ · a` 1 .
lf.; chilisalpeter l · ' '
~ Tegenover deze nadeelige werking van chihsalpeter staat de
even bekende gunstige werking van kalkzouten, juist ten doel `
hebbende de harde kleigronden losser, krummeliger te maken; over ·
te voeren van de enkelkorrelstructuur in de krummelstructuur **). g.`
Sommige onderzoekers 1) meenen dit verschijnsel van de ­j
goede werking eener kalkbemesting in verband te moeten brengen _
met het feit, dat in water gesuspendeerde kleideeltjes door oplos- Q
5 , ‘ singen van zouten, zuren en basen uitgevlokt worden; juist op
A dit verschijnsel berust volgens hen de mogelijkheid om de zware
‘ï·:: · ­ ­
leem- en kle1gronden, die 1n de enkelkorrelstructuur verkeeren,
en daardoor ondoorlaatbaar zijn, door eene bemesting met kalk o
in de krummelstructuur over te voeren. ·
Men weet derhalve wel, dat niet alleen kalkzouten, doch ook
bijv. eene keukenzoutoplossing, klei-suspensies uitvlokken, en .
;· ·‘ e
¤=?¤¥.·`>Y'ï“·2 ëïïïëä . . . ..
ïëï *) Deze mededeehng dient ter verklaring van de proeve11, geexposeerd ~
op de Landbouwtentoonstelling, September 1907, ’s Gravenhage. i
rt_. Eene voordracht over dit onderzoek is reeds ehouden in de vergaderin
j ..,. _ g g
gy van het Genootschap ter bevordern1g der Natuur-, Genees- en Heelkunde ‘
te Amsterdam, Sectie voor Natuurkunde, op Vrijdag 14 December 1906. .
**) ln ’t kort kan de beteekenis der begrippen enkelkorrelstructuur en
gjgft krummelstructuur als volgt worden uiteengezet. Indien alle deeltjes, waaruit .
de bodem bestaat, zoo dicht mogelijk tegen elkaar aangelegen zijn, verkeert .
de bodem in de enkelkorrelstructuur, waartegenover staat de krun1mel­ ‘
structuur, hierdoor gekenmerkt, dat meerdere deeltjes klompen of krummels .
t;_.g§g;_j; rjg- vormen. Natuurlijk staan tusschen deze twee uitersten nog verschillende
il, tussche11 gevallen. *
.· ·ï5 ..-‘r §;«­ïê·,3ï§; ·
li

E.ïLEï2i.·§,_·‘.ê£ï ’?
¤ /
S ` r