HomeDe invloed van verschillende zoutoplossingen op het doorlatingsvermogen van den bodemPagina 11

JPEG (Deze pagina), 588.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 15.08 MB

- g _
- in dit opzicht verschil ik in meening met MITSCHERUCH -
maar het verschijnsel van het dichtslibben van den bodem door
de inwerking van zoutoplossingen is niet van enkel physischen «
aard; integendeel, het zijn misschien wel in hoofdzaak chemische j
processen, die een hoofdrol daarbij spelen.
Bij een zoo samengesteld medium, als de bodem is, zal het
verdere onderzoek zeer vele moeilijkheden ondervinden. Bij dit
onderzoek zal moeten worden nagegaan, welken invloed de ver-
schillende zouten uitoefenen op den physischen en chemischen
toestand van den bodem; en dit laatste niet alleen wat betreft
de veranderingen, die het zeolithisch materiaal ondergaat, maar t
ook de rol, die de humusachtige stoffen daarbij spelen. Dit onder-
zoek, te Goes aangevangen, wordt thans aan het Rijkslandbouw­
proefstation Wageningen voortgezet.
WAGENINGEN, jum 1907.

à
kt "