HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 799.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

E
2
·ë
al. Echter heeft die zamenstelling het nadeel van het ` t
leger te doen bestaan , uit het slechtste gedeelte der t
bevolking, zoodat zelfs de gewone onderoliicieren ter
1 naauwernood uit die lieden kunnen worden- aangevuld,
en het leger in Engeland dan ook weinig gezien is.
_Daardo0r is dat leger, bij ongelukkige veldtogten, aldra
geheel bandeloos, zooals de veldtogten van 1794 tot U; l
1795, en de terugtogt van Jomv Moomi, in- Spanje-
(1809) bewezen hebben. In veroverde plaatsen, zelfs · a
van bevriende volken , gedragen zich die soldaten J1
soms, volgens de getuigenis hunner eigene generaals,
als ware bezetenen; getuige, in de Spaansche veldtog­
ten , Cmmn Romiroo en San Samstrraan. § l
‘Het Fransche leger bestaat uit minder oude soldaten-
dan het Engelsche. De grootere sterkte van het Fran-
sche leger maakt het militie­stelsel onvermijdelijk. Jaar· »_
lijks worden dan ook 80,000 milieiens, die hun 21. iï i
jaar bereikt hebben, opgeroepen om zeven jaren te
dienen. In het geheel zijn er jaarlijks 140,000 man- l
schappen van 21 jaar geschikt tot het dragen der wape­ j
nen, onder de 310,000 mannen van dien ouderdom. j
De zeven ligtingen geven eene sterkte van 560,000 man ,
of ruim anderhalf percent der bevolking; en daar nu ’
de gewone sterkte des legers in vredestijd slechts ll
360,000 man bedraagt, waarondernog vrijwillig dienende {j
` oude soldaten, een vreemden legioen, enz., zoo blijkt l
` daaruit voldoende, dat in gewone tijden- de ligtingen j
niet den geheelen diensttijd, maar slechts 3 à 4 jaren iv
onder de wapenen blijven. De kaders bestaan gedeelte- j j
lijk uit manschappen, die een’ langeren diensttijd hebben.
Daar nu de miliciens hun geheelen diensttijd bij dezelfde ä
bataillons uitdienen (er bestaan geene actieve en reserve
bataillons,) zoo· kan de jaarlijksche vernieuwing der- t
zelve wel niet meer dan f ä g der sterkte bedragen. - j
Zoodanige bataillons kunnen dus veel vastheid, veel « 1;
‘ oefening bezitten; er kan onderlinge bekendheid en ·.
_ vertrouwen tusschen ollicieren en minderen bestaan; de
manschappen kunnen aan marschen en andere vermoei-
jenissen gewend worden; zij kunnen in dien vrij lan- á
' F
ik
L,.
V _ __ f ik {/~:;‘