HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 811.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

6.
I is het trouwens met de meeste details zijner bezuinigin-
, gen§ De Nieuwe Speclaior N". 3, die mij zoo even
geword, maakt mij opmerkzaam op eene kleine ver-
· gissing van ééne ton gouds. A
Na te hebben aantoond dat de project-organisatie op
geen bepaald verdedigings­stelsel gegrond is, zal ik die
voor een oogenblik echter in dat opzigt als deugdelijk
aannemen, en bewijzen dat de wijze van uitvoering in
elk geval onmogelgj/s is. Alvorens dit te doen, zal ik
E eerst met een paar woorden u aan de eigenaardige in-
rigtingen van het Engelsche, Fransche en Pruissische
A leger moeten herinneren. Ik zal mij hoofdzakelijk tot
de zamenstelling der infanterie bepalen.
` Het Engelsche leger kan, wegens zijne geringe sterkte,
E geheel uit vrijwilligers bestaan, dat in geen anderen
,_ staat mogelijk is. Immers, bij eene bevolking van 24
l, millioen zielen, is eene magt van 120,000 man, niet
· meer dan een half percent der bevolking; en die magt
,`, zal, wanneer Engeland zich alleen verdedigen wil, in
Europa voorzeker voldoende zijn, wanneer men de
ligging en de sterke vloot van dat land in aanmerking
neemt. In Franlügk bedraagt reeds de gewone voet
van vrede 1 percent der bevolking; terwijl die in klei-
nere staten, als België en Neclerland, uit den aard
der zaak nog grooter moet zijn. Met de sterkte des
legers op voet van oorlog heeft hetzelfde plaats; in `
Engeland gelooven wij niet dat die ooit 1 percent der j
bevolking is te boven gegaan , terwijl in Nederland de I
l aanvankelijke voet van oorlog reeds 2 percent, en de
geheele voet van oorlog {zooals in 1832) reeds 4 per-
? cent der bevolking bedraagt.
Die zamenstelling der Engelsche troepen, uitsluitend
uit oud gediende soldaten, met zeer sterke kaders,
(daar alle eenheden, als: bataillons, escadrons, batte-
rijen, kompagniën zeer klein zijn) geeft aan dezelve
eene onbetwistbare meerderheid; te meer daar die ‘
e· e soldaten de gebreken niet kunnen hebben van oude vre· .
des­soldaten. De gedurige oorlogen die Engeland in
\ alle oorden der wereld voert, beletten dit geheel en
;_ ` -
,·.. i l)§
ll
.'_. "
[ii i,.· l
v» ` .· Y . · , · l ` l t