HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 779.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

I
i
5 F
die sterkte op 4 of op 420 bataillons bepalen, pareegue ik
« tel est son bon plaisir. l
Met de geoefend/zeid der troepen staat het niet beter
dan met de sterkte. Moeten de troepen, die volgens l`
den Heer van Löaaa Sms georganiseerd zijn, zich kunnen M
meten met Pruissische, Fransche, Belgische, Engelsche , j
troepen? Dan wilde ik wel eens weten, sedert wan-
neer de Nederlandsche troepen zoo krijgshaftig zijn Y j
M geworden, dat zij in 6 maanden kunnen leeren , waar- i
toe bij de andere legers minstens 2 jaren, en bij het j
{ ‘ Engelsche 20 jaren wordt gevorderd. Kan de Schrijver il
= nu niet bewijzen dat onze miliciens zooveel krijgs­
haftiger zijn dan die der andere staten, dan valt al
wederom de geheele organisatie in duigen. Maar, hoor *
j ik u zeggen: de Schrijver wil alleen het doorsneden
i gedeelte van ons land verdedigen; zich terugtrekken j
i achter liniën, inundatiën, rivieren, in de polders , /i
g enz. Ja, maar dan had dit met een enkel woord
l moeten gezegd Worden; en dan vervalt ook het nut i
der kavallerie en der rijdende·artillerie. l
i Wanneer nu de sterkte en de geogfevzdkeid van het j
geheele leger op geen vasten grond steunen, dan vraag j`
ja ik aan clk onbevooroordeelde: wat beduiden al die ‘1
`_ berekeningen van den Schrijver? Dan kan men immers j
` met regt zeggen van al die cijfers:
i Qu’its ont pour tout secret i
‘ Ging et quatre fout neuf, otez deux, reste sept.
j Een enkel voorbeeld in den Militairen Spectator aange-
haald , zal u reeds hebben bewezen dat de Schrijver in de
. details zijner bezuinigingen, niet gelukkiger is dan in ·
de beginselen. Zoo heeft de Majoor van Lömm Sets j
¥ de zeer vernuftige ontdekking gedaan, dat eene vermin-
· dering van lf à 2 centen daags op het kleeding­fonds .l
j der manschappen , over vele duizenden eene groote M
bezuiniging geeft; maar hij heeft niet bewezen , dat die T.
bezuiniging mogelijk of regtvaardig is, hij heeft het ä
ic niet tegengesproken dat thans reeds de soldaat te veel 1
kortingen op ïzijn gering zakgeld ondergaat , om het ont- {
ij brekende van zijn kleccling­fonds aan te zuiveren. Zoo


K J
" s s 1 » te il- /";I is