HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 6

JPEG (Deze pagina), 800.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

I
4
voorstander van het bij ons gevolgde defensie­stelsel,
daar hij toch alles wil veranderd hebben, en opzettelijk Y
eene brochure over het leger schrijft, die anders tame-
· lijk overtollig zou zijn. Hoe komt het dan, dat ZEd.
de sterkte der troepen van elk wapen, nagenoeg over-
neemt van de bestaande organisatie: nu telt 0115 leger
op voet van oorlog 44,156 man infanterie.
Dit zou worden volgens de projectorganisatie 45,066 j
man.
De vesting·artillerie telt thans 5,082 hoofden; de A
Schrijver brengt die sterkte op 5,280 hoofden.
De rijdende­artillerie telt nu 5 batterijen; de zamen- i
stelling die de Schrijver daaraan geeft, heeft ten doel r
die sterkte te brengen op 4ä batterij.
De veld-artillerie bestaat uit S batterijen; de Schrijver
denkt die , in tijd van oorlog, te brengen op 9 batterijen. “
In een woord, overal wordt, met onbeduidende wijzi-
gingen, de bestaande sterkte ten grondslag genomen. j
Nu lezen wij, op bladz. 64, dat later het te volgen i
verdedigingsstelsel kan bepaald worden door een comité;
dat dan kan worden beslist of niet eenige vestingen H
gesloopt moeten worden. Maar nu vragen vvij: waarop j
berust dan deze organisatie, waarom zijn er bijv. 5,280 '
man vesting­artillerie noodig, wanneer men niet eens ~
weet of die, al dan niet, Maastricht, Breda, Venlo,
Koevorden, de Bourtavije, enz. moeten bezetten? Is
die getalsterkte dan onafhankelijk van het te volgen 4
verdedigingsstelsel? Zoo niet, dan hangt des Schrij- i
vers geheele organisatie in de lucht. i
Zoo ook met de infanterie. Het bezetten dier vestin- `
gen kan al ligtelijk 15,000 man aan het leger kosten;
en alvorens daaromtrent iets beslist is, is elke project-
organisatie eene hersenschim. Nu de sterkte van het
leger op te geven en later het verdedigingsstelsel te
bepalen, is even alsof men nu een huis wilde bouwen,
maar later de fondamenten wilde leggen., E
De sterkte van het leger is dus geheel willekeurig
bepaald; en met evenveel regt als de Schrijver 42 ik
h bataillons infanterie voorstelt, kan morgen een ander i
ty g