HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 50

JPEG (Deze pagina), 621.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

v BV {
4*
48
« Ik geloof dus dat het noodzakelijk is en blijft, ook
ij V met het Oog op de aanvulling van het Indische leger,
j eu de vereischten van den gewonen dienst in vredestijcl,
_, het handhaven der rust, enz. om:
1°. Steeds eenen goeden kern oude infanterie, met vele
kaders te behouden.
V · 2°. Te zorgen dat de soldaten der militie, die bij
p dezen kern worden ingedeeld, nagenoeg in de verhou-
A ding van, 2 à 3 : 1 , steeds zeer goed geoefend worden.
Het zal daarom zijn aan te raden, die manschappen,
18 maanden onder de wapenen te houden.
ç { 3°. Daarom zal het eveneens noodig zijn: de plaats-
vervanging in stand te houden, als het eenige middel
p il Q ‘ om een werkelgjk leger, en geen papieren leger te
_ ‘ ’ bezitten.
§ , 40. Die plaatsvervanging zal zoodanig geregeld moeten
F ‘ worden, dat die aan het leger niets dan duchtige sol-
_ daten oplevert.
äii ~
l J ï*'*¢&i¤ijï1k-L;
TI 2
ë I .
2 ;Ii I
"•l
ll
] .
EI
)
« l
l
l «
I
# ‘/
l
a , «

`­ ie.._,_, ., ·· ~ _· ,ü· ­>"",‘ `“°‘