HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 705.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

l
· l
Bauer vw van naa Snnxr AAN mm’ Anvrtzxaaxia
orrxcma, oven ns mxocnunn van naa M
miuoon E. van Lömax Saus.
y?
Amice .’ j
Gij vraagt mijn oordeel over de brochure van den
Majoor E. var: Lönmv Sms. Ik veronderstel dat gij dat
v vraagt met het doel om werkelijk mijn oordeel daarover
V te weten, en daarom zal ik u dat, in korte woorden,
p mededeelen , zonder omwegen of uitvlugten. Die bro-
chure bevat dan, mijns inziens , niet ve/el anders dan: êi
een wild gescherm met woorden en cijfers, die op .j"
niets gegrond zijn, die geheel uit de lucht zijn gegrepen;
en eene menigte drogredenen over het stelsel van l
plaatsvervanging.
Ik wil dit gevoelen, dat u welligt bevreemden zal, (
" nader ophelderen. Daarbij zal ik mij houden buiten i
alle persoonlijkheden, en om die reden ook niet treden
in beschouwingen over de traetementen , en over de j
sinecures. jj
Dit is om twee redenen onnoodig. Vooreerst omdat
‘ · er zoo vele anderen zich met die taak zullen belasten, l
en ik daarvoor weinig roeping gevoel; te meer daar het
eene ondankbare taak is , die ligt tot hatelijkheden leidt; _
ten anderen, omdat al die details van zelve nutteloos i
worden als ik kan bewijzen, zoo als ik geloof te kunnen i
doen, dat het geheele stelsel op utopiën en sophismen
berust, en letterlijk , geheel en al, voor alle wapenen , fil
onuitvoerbaar is; of wel, gewijzigd uitgevoerd zoo- =J
danig, dat het goede vruchten kan opbrengen, in plaats
van eene bezuiniging, eene meerdere uitgauf van een
paar millioen zou veroorzaken. gig,
Onderzoeken wij dan vooreerst, waarop de voorge­
stelde organisatie gegrond is. ` jj
De Majoor uw Lömsn Sets is waarschijnlijk geen groot
x
mi
_ V/{lj,
i l wi Yi
. ­ gi? E i
' ' ‘ ¢ ~ ._ _A___ ir"