HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 49

JPEG (Deze pagina), 808.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

'J
j · 47 l
i i die in het laatste jaar zijn voorgesteld; het is ook
over het hoofd gezien, bij de bestaande organisatie. T
Immers, van de volgende twee veronderstellingen,
moet men uitgaan: of het Nederlandsche leger moet ·
even goed geoefend zijn als de andere legers; het moet
bij gelijke getalsterkte , een slag kunnen aannemen, te-
gen eene vijandelijke magt, het moet even goed ma- N
" noeuvreren, tirailleren, marcheren en schieten , als de- j · _
j ze legers. Maar hoe is dit nu mogelijk bij 3 ol`6 maan-
l den dienst , wanneer de andere legers bestaan uit man-
schappen , van 2 à 4 jaren dienst? l A
Of wel, het Nederlandsche leger behoeft zich alleen
; staande te houden, achter rivieren, inundatiën, ver-
2 schansingen , enz. Maar dan wordt immers die hand- <
? vol kavallerie en rijdende­artillerie, die toch nog twee
N millioen kost, geheel nutteloos; daar deze toch wel ‘ ·
geen aanval zal doen, tegen eenen in alles overmagtigen ‘
vijand, zonder de hulp van een deugdelijk korps infan-
j terie. Maar, daarenboven, in die doorsnedene gedeelten °
r van ons land komen wel geene groote manoeuvres te
f pas, maar toch moet elke kompagnie, elk bataillon,
wel zeer goed kunnen schieten, juist omdat men op
? naauwe doorgangen, de kwaliteit der troepen niet kan l
: verhelpen, door de kwantiteit. In beide gevallen ‘stelt ­
V de korte diensttijd, de eer der Nederlandsche wapens in N
gevaar. e
_ Maar neem eens voor een oogenblik aan, dat men
door een grooter getal slechte troepen kon vervangen,
Qi een kleiner getal goede troepen , dan is daarin 1°. geen
- geldelijk voordeel gelegen , maar wel 2°. een onmetelijk
N groot nadeel, door het nutteloos verspillen van men- 4. A
sehen, terwijl 30. de zedelijke kracht onzer wapens daar-
N door verminderd. Laat 10,000 recruten_ eene overwin-
" ning behalen, op 5,000 goedgeoefende vijanden, nim- (
j mer zal dit aan onze wapenen die roem geven, als _
wanneer 4,000 man uitgezochte troepen, die overwin­ i j
F, ning behaald hadden. De vijand zal altijd , en gedeelte- Q
‘° lijk te regt, zijne nederlaag aan onze overmagt toe- «
jl schrijven. ·