HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 48

JPEG (Deze pagina), 796.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

...1 _ ,»_F·,,"i V i V · W
ë` ‘
bij ‘ .
46 ~
gil wel door de heen- e11 weèrmarschen onderscheidt. Het -
.5 korps van Yorclt opende den veldtogt den 16. Augustus jg
omtrent 40,000 man sterk, en had den 19. October
f bij Leqozig , nog slechts 12,000 man. De voornaamste ge-
3 vechten door dit korps bij Goldberg , Löwenberg , in den j
ä slag aan de Kalzbae/z, bij Warlenbztrg en in den slag bij ‘
` Moekern geleverd , kostte den het, naar de opgaven der
_ beste Schrijvers , omtrent 12,000 man, der/valve bedroeg
à hel overige verlies in ac/al we/een lgd, 16,000 man,
dus § der geheele sterkle. °
j Maar versehrikkelijker nog is het te ontwaren, welke
verliezen het Fransche leger, in 1814 op eigen bo-
Yï _ dem, onder zijne jonge soldaten leed! Op het; oogen-
« j blik heb ik het werk van Koen, over dien veldtogt
[ T i niet bij de hand liggen, maar wanneer men daarin de
’ Vl verliezen ziet, door de Fransche korpsen, aan achter-
i blijvers en zieken verloren, zal men Narotnons gezegde
over jonge soldaten niet tegenspreken , waarvan hij zei- Q
i de: celct fond comme de la neige. jl
Ik geloof uit het bovenstaande te kunnen besluiten:
dat het oorlog voeren met jonge soldaten, meer geld
en meer menschen kost, dan het oorlog voeren met
g beter geoefende legers; en dat het de ware wijze is,
7 I om een land, en vooral een klein land, spoedig ge-
heel aa11 geld en aan manschappen uit te putten. Daar-
enboven pleit nog eene andere reden voor het bestaan
, der vaste legers; en deze reden is door Tnmns in zijne
`[ redevoering over het hoofd gezien.
g ` ln een staten­stelsel als dat van Europa, kan, mijns
jj Y inziens, geeiie ontwapening plaats hebben, dan met
T ' algemeen goedvinden. Zal b. v. Duitse/zland ontwape-
j nen , zal I*`rctnltrg)`lz ontwapenen, wanneer Rusland ,
I wanneer Engeland gewapend blijven? Dit is immers
j { niet denkelijk. Maar als een noodzakelijk uitvloeisel,
moet dan ook elke kleine staat, moet Nederland bijv.
zijne middelen tot afwering regelen , naar de middelen
van aanval zijner naburen.
i ­ . . i
ën Dit punt wordt algemeen over het hoofd gezien, in
j_ alle projecborganisatiën voor het Nederlandsche leger,
x l
E I a l
il j
W
’ ,
` I i,___,_ _` _ ,_ _ , V ­ tw,.