HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 47

JPEG (Deze pagina), 822.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

·* i • i i 45
vallerie , was de slag minder beslissend , omdat niets de F
mindere geoefendheid der infanterie kan vergoeden. De `
~ stelling der beide legers te U/agranz was ongeveer lood- `
regt op den Donau; de Fransche linkervleugel leunde
aan die rivier, ten westen der bruggen. Toen dus
f de Oostenrijksche regtervleugel in de rigting dier brug-
l gen doordrong , kwam deze, als het ware, tusschen het
regter gedeelte des Franschen legers en de rivier. Van V
_ daar de bewering van Tnnans dat, wanneer de Fransche ,
in keizer zich niet om de bruggen bekommerd had, en H
met zijn regtervleugel sterk ware doorgedrongen, hij
a . het Oostenrijksche leger in de rivier had kunnen dringen.
` ~In volgende veldtogten nam het aantal jonge soldaten
I in het Fransche leger al meer en meer toe, en in 1814 {
was men reeds door uitputting zooverre gekomen , dat
men de ligtingen voor den daartoe bestemden leeftijd in ·
dienst moest stellen. De verliezen der Fransche legers
worden ook gaande weg grooter door zieken, achter-
j blijvers, enz., hunne overwinningen meer en meer on-
beslissend. In 1812 zien wij, volgens Cnausnwrrz, het ‘
Fransche centrum met 301,000 man over de Niemen (
« trekken, op den 24. Junij. Te Smolens/zo kwamen
4 daarvan op den 15. Augutus 182,000 man aan; terwijl
te er 13,500 gedetacheerd waren. Het verlies bedroeg dus W `
E 105,500 man in 52 dagen of 2,000 man daags. Slechts
; twee gevechten waren in dien tijd geleverd , en de verliezen i
j _ der Franschen daarbij kunnen niet hooger dan 10,000 ·
` man of één tiende der geheele verliezen geschat worden. I
’ Drie weken later bedroeg het totale verlies reeds
144,000 man, en nog acht dagen later 198,000 man.
l- De verliezen van dit leger bedragen dus in het alge- j
Q meen, in de eerste perrode dagelijks go , in de `
' tweede ïgö en in de derde 95 der oorspronkelijke ‘
je sterkte.
il Nog een voorbeeld (zegt verder cnausnvvrrs, in zijn A
werk: over den oorlog , bl. 250 der Hollandsche ver-
- taling, uitgegeven te Breda , bij Bnonsn en Comp.) , [
ig uit den veldtogt van Bwcnnn , in 1813 in Silezië en `
Saksen, welke zich niet door den langen togt, maar
S
1 ‘ ` I
‘ {