HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 46

JPEG (Deze pagina), 807.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

r l"""'

i
44 ·* • i
2 tot 3,000 kavallerie, het Pruissisehe leger, sterk
36,000 man infanterie met 9,600 kavallerie, onder
Nl Btucrmn. De slag eindigde met de totale overwinning
der Franschen, en door v. L. wordt te regt gezegd,
J « het eervolle standpunt der Fransche infanterie komt
gl vooral aan den dag bij .4ue2·sz‘iicZzf".
·‘ In de volgende oorlogen vermeerderde gedurig de
il getalsterkte der Fransche legers, maar nam het gehalte is
daarvan voortdurend af, door de vele recruten, die
telkens de geledene verliezen moesten aanvullen. Zoo `
( als Tnmas beweert, was dit grootendeels de oorzaak
E der nederlagen, in 1808 in Spavzje geleden. Daarop-
, _ trok Naromsoiw zelve, met het meerendeel zijner onde
l . troe'pen, Spanje binnen, en was den 4. December in
{V Madrid, toen de oorlogsverklaring van Ooszfevzvzj/c hem
F T naar Fran/erg)-/c terug riep.
Uit een gedeelte zijner oude troepen (wij vinden hier .
i weder de korpsen van Larums, Dnvousr, de garde, i
t enz. terug) versterkt door Duitsche hulpbenden, vormde z
L" Narotnoiv nu weder een groot leger, dat na verschil- {
lende overwinningen op de verspreidde Oostenrijksche
' korpsen, tot Weenen voortdrong, die stad bemagtigde, Q
, maar, aan de overzijde des Domwïs bij Asperen en
Eslivzg, door Aartshertog KAREL, op den 21. en 22.
Mei 1809 geslagen werd. Teruggetrokken in het eiland
Loöceu, gelegen in den Donau, wachtte het Fransche
E leger versterkingen af, bereidde alles voor tot den overtogt
ll des `kleinen rivier­arms, die het scheidde van het Oos­
I tenrijksche leger, en hern-am den 4. Julij den aanval.
ïl _ De beide volgende dagen werd bij Wagram de slag ge- l
« leverd, die veel minder beslissend was dan die van
( .Austerlilz,· en dat niettegenstaande der Franschen
I overmagt. Zij toch hadden eene sterkte van bij de '
­ 180,000 man, waaronder 25,000 ruiterij en circa
( 500 stukken geschut; de `Oostenrijkers slechts 137,000
I, ‘ man infanterie, 15,000 paarden en 450 stukken. Niet-
·r tegenstaande de doelmatige aanwending der Fransche
artillerie , die tot groote batterijen (eene zelfs waarbij de g
l 100 vuurmonden) vereenigd waren en hunne talrijke ka- 1
( I ' it
« i äè
il ‘l
gwn,. - V- ,5, »_,,,., ...,..­­­·