HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 45

JPEG (Deze pagina), 843.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

, , , , V MY--- er ,~-
j

· 43
De veldtogt begon al dadelijk met het geheel inslui- Q l
_ ten en gevangen nemen, op den 20. October 1805, l ’
van het Oostenrijksche korps van den generaal Mmm, i l j
: in Ulm, sterk (naar verschillende opgave) van 15,000
tot 30,000 man. Op den 2. December had, in het p
hart van Moravië, de slag van Austerlitz plaats;
65,000 Franschen stonden daar tegenover 83 à 90,000
, Oostenrijkers en Russen. volgen hier altijd de `, _.
Z opgaven uit het werk van den Heer VAN Lönmv Sms). j
j De slag, bij het aanbreken des dageraads begonnen, `
i was ’s middags ten 4 uren beslist. Oostenrijksche gene-
· ' `raals erkennen een verlies van 15,000 krijgsgevangenen,
D en 6,000 Oostenrijksche gekwetsten of dooden; terwijl D _
het verlies der Russen op een zelfde getal van 15,000 ( `
{ gevangenen en 5 à 6,000 dooden en gekwetsten wordt
geschat. Het verlies der Franschen wordt van 7 tot " .
10,000 man opgegeven. De slag was zoo beslissend, «,
‘ dat reeds den 4. December, de Russen eene overeen- "
‘ komst met den Franschen keizer sloten, waarbij zij E
beloofden Oo.s·te1zry`l:, Duitse/ilcmd en Pruissisck- i
Polen te willen ontruimen. >> Wat nu de handeling `
? der bijzondere wapens aanbelangt", zegt verder de
1 · Heer van Lönmv SELs,«in zijne geschiedenis der oorlogen
5 i van Naromion, « zoo moeten wij allereerst aangeven, p` A,
D dat de Fransche infanterie zich bijzonder heeft onder- . 1
2 scheiden; geheel en al door de groote oefeningen aan i r
( de kusten der Noordzee tot eenen hoogen graad van ·
ii volkomenheid gebragt, moet dit wapen bij Auster­ ‘
j` litz met eene bedrevenheid werkzaam zijn geweest, 1 ‘
welke niet te overtreffen was. Alle berigten stemmen l
hierin overeen en getuigen, dat de orde en eenheid in ; . j
de even doelmatig opgestelde, als aangevoerde leger- i `
i korpsen door niets gestoord konden worden. » ~­- ’ 0 i
nl In het volgende jaar vinden wij het groote leger met ·
; dezelfde kracht in Pruissen terug. Vooral het korps ,
van Davonsrr, dat zich reeds bij Austerlitz zoo zeer
onderscheiden had, munte nu weder uit bij Auer­ ­ 4
pr státlt. Daar ontmoette het toch, met eene magt, die ·
geschat wordt op 26 tot 33,000 man infanterie, en ,_
in t