HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 44

JPEG (Deze pagina), 717.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

L
a ‘·«·· ·
E 42 .,
ij uitnemendheid, die u alleen geroepen waant, om het
li land te besturen, die u ergert, wanneer men tracht g
j het met u , te gelijker tijd met u , naast u, te besturen; `
ll Welnu! daar gij u alleen geroepen acht tot besturen ,
`ëä gij, die meer bijzonder u belast met de toekomst, het
` heil, nde grootheid desllands; gij zoudt komen vragen om
n een zijner voornaamste instellingen te schenden , die er eene ?
; militaire kracht aan geeft! Dat zou het gedrag zijn van
i I lieden die veel, maar die blindelings liefhebben.
1 « ­-­r>¢>%~>E-5G«¤­44·•-­-·
i · OPHELDEPJNGEN VAN DEN VERTALER. ·
lx ` I
g ­-­•••••-­ j
_ Tot beter verstand van sommige gezegden van den,
heer Tnmns, voeg ik hier eenige ophelderingen bij
’ voor diegenen der lezers, die niet dagelijks de krijgs· .
geschiedenis bestuderen. i
­ ` Het Fransche leger,‘ dat bij Austerlitz streed , was
` grootendeels zamengesteld uit de troepen, die gedu­
,i rende een geruimen tijd in de kampen van Boulogne,
, , Arras, Etaples en Zeist, in groote legerkampen ïi
E “'21ï`@11 VC1`C€l1lgd g(‘)WC€SlC, GD dêlëlï ll] alle gI`OOlI€ l3€W€·
l gingen des oorlogs waren geoefend. Dit leger bestond uit
` de aard der zaak grootendeels uit soldaten , die vroeger in
l Italië, in Zwitserland, in Duitschltmd, in Egypte,
i op de Spaanse/te grenzen, in de Vendeë, in Noord- `
i Holland, met afwisselend geluk hadden gevochten. Door
, de vierjarige vrede, was er tijd geweest om al wat
tot oefening, administratie, artillerie­wezen, bewape-
F `, ning betrekking had, op een vasten voet te regelen;
zoodat dit leger een der beste was, waarmede Nam-
1 ` I LEON te velde was gekomen.
E ‘
E ’ · j
3 ¤ t
à' J
tl
~·~e· ‘ l