HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 43

JPEG (Deze pagina), 844.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

V gj, wm _, ____ ,____ g
ä 41 ‘ ’
` ­
‘ en van Frankrijk, hoop ik wel dat de vrede zal be- `
J A waard blijven, voor mij zelve wensch ik de vrede. Ik `
[ die onder vroegere besturen, niet de vrede tot welken " g
[ i prüs ook, heb voorgestaan, doe nu geloften voor den
‘ · vrede; ik roep den oorlog niet; maar niettegenstaande
' al uwe wijsheid , al` uwe bekwaamheid , hoe gelukkig de . g_ ‘
· . gebeurtenissen u maken , zou het toch kunnen gebeuren , V
‘ · dat de oorlog uw land bereikte. _ ,
’ · En het is in een zoo moeijelijk oogenblik, terwijl de
li gemoederen zoo zijn opgewonden , dat zij alles voor moge-
‘ lijk houden, tot alle gebeurtenissen bereid zijn; het is
’ in zulk een oogenblik, dat gij ernstige bezwaren zoudt
* ` doen ontstaan tegen eene instelling, nu in onze zeden _
* geworteld, en met onderwerping gedragen, bezwaren j
‘ ïï die haar verfoeüelijk zoud.en maken, die een deel der in
· bevolking tegen haar zou doen opstaan, niet de rijken `
i alleen, zoo als gij beweert, maar de zonen van den klei- «
i nen welgestelden pachter, de zoon van den landbou­
’ t wer, die eenige sommen bespaard heeft, bestemd om M ‘
i f zijne kinderen in den dienst te doen vervangen , om ze ”
l F bij zich te houden. ·
j Laat hen die vrijheid die hen veel waard is , zij zullen
er, naar verkiezing, al of niet gebruik van maken; want .
naast familiën van gelijk vermogen, zult gij de eene _
zijn zoon zien remplaceren, terwijl de andere, die ver-
. seheidene kinderen heeft, er een naar het leger laat "
_; gaan; het is een gemengde toestand , waarvan gij dage- T
Q lijks voorbeelden ziet.
En wanneer die toestand diep is gedrongen in de bevol- ”
` king , wilt gij zelve tegen die inrigting, die naauweljjks wor- i
J tel heeft gevat in het land , en waaraan gij zoo spoedig
, behoefte kunt hebben, oorzaken van haat, opstand, te- l ’
, . genstand doen ontstaan! Maar dat zou , ook voor de Re- .
­ T publiek, de dwaaste aller maatregelen zyn.
. En gij, die ons beschuldigd, herinneringen en gene- ‘ 4
L genheden te hebben, strijdig met de tegenwoordige orde ‘
van zaken, gij die ons te onregt beschuldigdt , wij zullen `
Q ons verleden , onze herinneringen , niet looehenen, maar ,
e mannen der wettigheid, eerbiedigen Iwü de wet, de Re- A V
I publiek is de wet des lands, wij maken het ons ten pligt ‘ '
; haar geene moeüelijkheden in den weg te leggen. ii
En gij zoudt willen, gij de mannen van het bewind , bg `
E
valid ‘