HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 818.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

,e -,, V ll
, IC jv? J, ri
il?) '
’l
gij Qi
V ,'§: 40
I E;
ïlienst gevoeld , om zich te doen vervangen door een an-
if der die ze wel heeft; na u getoond te hebben dat het
Q stelsel dat men u voorstelt, doordien het de diensttijd
van zeven jaren onuitstaanbaar maakt, noodzakelijk zal
il leiden tot verkorting van den dienst, tot het Pruissische­ j .
stelsel, een stelsel twijfelachtig zelfs voor Pruisscn, en j
verfoeijelijk voor Franlsryk; na u deze twee punten,
l zoo ik meen, op eene onherroepelijke wijze te hebben @2%
' aangetoond , is er eene laatste beweegreden , waarmede E
ik eindig , en die voor u beslissend moet zijn.
Frankrijks kracht in de laatste vijftig jaren heeft daarin j
bestaan, dat het buiten zijne zucht naar grootheid, die ,
j ‘_ het op alle slagvelden van Europa heeft getoond, eene j
i ij instelling had, die der conseriptie, welke die onmetelijke
f A aanvulling heeft geleverd, door middel van welke het
j H zonder verllaauwing die verschrikkelijke worsteling van
- jj vijf en twintig jaren heeft volgehouden. '
i ·j De loting ofconscriptie is omschreven in eene reeks van
,, wetten, deels goed , deels middelmatig, maar allen ge- T
hekeld, en die achtereenvolgend gewjjzigd zijn. Maar
va een ding is aan al die wetten gemeen, het is de zooge- ;
t t naamde eonscriptie , die aan allen de verpligting oplegt ,
`* om te dienen, maar altijd met de vrijheid, om zich des
noods, door een ander te doen vervangen. j
` Gelooft gij nu, dat het niet veel moeite gekost heeft ,
om ons gemeenzaam te maken met deze gewoonte , die P
ons zoo natuurlijk is geworden, en die nu zonder moeite «
wordt ten uitvoer gelegd? Vijftig jaren zijn daartoe noo­
dig geweest, en gij weet zoo goed als ik, gij die de he-
dendaagsche geschiedenis bestudeerd hebt, welke krach-
gj tige tegenstand die instelling hij zijn begin ontmoet heeft;
, dat zij niet de eenige, maar de grootste reden van den '
l opstand der Vendée was, waar de tegenstand zoo hevig ,
bleef, dat , onder het zoo goed gehoorzaamde keizerrjjk, .
i tijdens de grootste rust, de grootste eerbied voor de
wetten, de grootste onderwerping aan den meester daar
V · heerschte , in twaalf of vijftien der westeljjke departemcn-
M ten, geene eonscriptie geheven werd, zoo moeijelijk is
j het geweest, die wet van algemeene dienstpligtigheid, g
§ in onze zeden, in de gewoonte des volks, te doen door- i
dringen. '
En nu, onder die algemeene beroering der Wereld
l
l ä
· ~ i
B
ig j j V
Q) t I,
r äj ,
" ` _ jj ` )__ __t,