HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 823.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

l t
r
l
ë 39 r
het leger van Wagram. Hij antwoordde: Ja, het heeft
mij zijne heldenmoed getoond; maar het is niet meer het
leger van Austerlitz! Als ik te Wagrazzz het leger van j
j Austerlitz had gehad, zou de Oostcnrijksche monarchie
niet meer bestaan, want er zou geen Oostenrijksch leger
meer zijn.» En hij legde deze oordeelvelling op de- volgen-
ll de wijze uit :
1 De vijand, onder aartshertog KAREL , wierp zich op de
;· bruggen , om het gebeurde van Essling te herhalen. Daar H
· was toch het Fransche leger op den rand des verderfs,
Y daar de bruggen achter hetzelve vernield waren. Deze
beweging wilde aartshertog Kimm. herhalen. Het plan
dat Naromson wilde volgen, en dat men hem verweten
Q heeft niet gevolgd te hebben, bestond daarin , dat men den
. aartshertog liet begaan, en hem die beweging liet uitvoe-
ren; en hem dan aan te vallen en in den Donau te drij-
ven; Nlronnon zegt waarom hij het niet deed, omdat hij ,_
iv jonge soldaten had, en dat op het gerucht «de vijand is _
. meester der bruggen » een soort van rilling over het geheele
ij leger liep, en er eene weifelingi, eene angst werd waar- ­
_ genomen , die zich in geen oud leger zou hebben vertoond,
‘ En Naroneon zeide: « Jonge soldaten kan men in het
gevaar leiden, maar men kan hen niet lang eene groote
angst doen doorstaan, zoo als zich die soms in groote , in
beslissende oogenblikken voordoet. Ja , met jonge soldae
ten kan men eene stellinggveroveren, maar niet eene
ï overwinning tot het einde toe vervolgen.
j Het is Nlxronnoiv , Mijne Heeren, die dit gezegd heeft op
_ het slagveld van .»1us£erZz`tz, vergelijkende het leger van
· _` Wagram met dat van Austerlitz.
. T lk vraag u verschooning voor deze herinnering , maar ik
. L wilde op allerlei wijze bij u de overtuiging opwekken dat ,
, j_ zonder langen dienstijd, zonder de degelijkheid en veer-
, kracht der opvoeding, men niet uit eene natie als de
’ onze al het nut trekt , dat zij geven kan.
, ·i Ziedaar de groote les die men er uit trekken kan , die ·
- i men nooit uit het oog moet verliezen, welke drogredenen,
{ j geput uit de beste gevoelens, uit de zuiverste bedoelin-
- J gen , men u moge voorhouden.
j Na u aldus aangetoond te hebben dat , volgens mij, de
;· ’ ` wezenlijke vrijheid, zij die de neigingen eerbiedigt, moet
I- . toelaten aan den man die geene roeping tot den krijgs-