HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 839.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

C , "l
je ,7 l
, j ·
38 I {
ll Onze soldaat is de eerste der wereld wat levendigheid , i
, gevatheid, militaire geschiktheid betreft, maar daarbij
I j I. behoeft hij alle eigenschappen die de opvoeding, en de
opvoeding alleen, geven kan. Als een enkel soldaat j`
{ T de opvoeding noodig heeft om te worden wat hij wor-
j den kan, is het de Fransche soldaat; en die oplei- g
y ding hem te weigeren is slechts de helft zijner grootheid , Q
die van den aanval, te willen, en niet de grootheid in de i
verdediging, die volhoudt, en die alleen het ongunstig
fortuin doet te boven komen.
De ondervinding, de geschiedenis, Mijne Heeren , leert JB
ons dat het niet voldoende is voor eene natie , om groo­
te militaire deugden te hebben; de opleiding moet die
· komen volmaken en aanvullen, en indien de middelen
i, ’ voor deze opleiding zich in hare handen bevinden, zou ­
[ men onverantwoordelijk handelen met haar die te weigeren.
i L Ik heb u een ongelukkig feit in onze geschiedenis aan-
ii, . getoond, ik zou er u meerdere kunnen wijzen: ik zou u
ï ·· A eene schitterende overwinning kunnen toonen, maar ik
‘ , wil de geschiedkundige aanhalingen niet verlengen._ Als
· ik durfde zou ik u aantoonen , dat zelfs in de overwinning
mijn gezegde waarheid bevat. Ik heb u een der meest
betreurcnswaardige gebeurtenissen uit onze geschiedenis
getoond. Welnu, in die zelfde door alle eeuwen roem-
ruchtige geschiedboeken , zou ik u eene onsterfelijke over-
winning kunnen aanhalen , die niets heeft opgeleverd om
de jongheid der troepen. Weet gij welke deze overwin­
‘ ning is, het is die van Wagranz. Ik wil u slechts nog
N deze bijzonderheid mede deelen.
l i Na den slag van I/Vagram , voerde Naronnon zijn leger
l tot op het slagveld van Austerlitz; en volgens zijne ge-
q woonte , die gij kent , verzamelde hij in ledige oogenblik-
ken zijne voornaamste officieren, om uit de plaats zelve
waar zij waren, en de gebeurtenissen die daar hadden
plaats gehad , nuttige lessen voor hen te trekken; daar ,
;j zeg ik, omringd door zijne officieren , op het slagveld van
' Austerlitz, na PVagrrtm , zeide hij hun (hij was overwin­
j naar, Oostemyk had verzocht te onderhandelen) Ja,_ik
heb mijn leger van Austerlitz niet meer! Een der ofli- Q
in j eieren viel hem, met de eerbied die aan de gelegenheid
voegde , in de rede, en zeide: «Sire , gij hebt niet meer
‘ uw leger van Austerlitz; maar zijt gij niet te vreden over ij
1 L-
l 2
|
E
U i
l j
"ïi=
lt
' · _ , _ ~ I~~ ·­­-­-;ï­ Y