HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 824.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

­
vreesselüke gebeurtenis onzer geschiedboeken zijne ware
leering trekken, na die van de laagheid die het ongeluk ·
C vervolgt, welke wij er uit trekken moesten. ·~
? Narotnon , gedrongen om Spanje te vermeesteren , nam ,
" terwjjl hij het groote leger tusschen Rgjn en Wez`e/zsel ·
j liet, uit de depöts van Maintz en Straatshurg, soldaten j
v van 8 à 10 maanden dienst, met goede kaders, niet
i met de beste, maar met redelijke goede kaders, en zond
,1 die over de Pyreneeën. I
S. Zie hier de daden; het in is NAPOLEON’S briefwisseling .
dat zjj worden aangewezen; hij zelve kende de onregt­ j
` vaardigheid die voorzat bij de zaak; die feiten , de l
wezenlijke oorzaken zijn deze: . j
W { Spanje was verwonderd die kinderen te zien , die naauw­ j
- lijks manoeuvreren konden , die niet dat zelfvertrouwen , l
die militaire opleiding bezaten welke de tijd alleen geven `
kan ; Spanje zag die kinderen waarmede men het , voor het E
Ji oog van Europa, wilde onderwerpen. Dadelijk deed zich .
de zucht naar opstand gevoelen , dit bljjkt uit alle staat- j
kundige correspondentiën van dien tijd; de vreemde di-
plomaten zagen met eene helsche vreugde de uitwerking , j
E die het gezigt onzer soldaten voortbragtt Dat lokte in ‘
Spanje den opstand uit ; en weet gij wat die soldaten te .
Bagjlen deden? Zij gedroegen zich als helden, ook de ·
ï generaal gedroeg zich als een held: hij werd gewond; en E
tegen het vallen des avonds, overkwam dit leger, wat _
`° nooit de legers van Italië of Egypte was overkomen. Op "
I het einde van den dag waren onze jonge soldaten ter ne-
_ jï · dergeslagen door vermoeijenis, door hitte, want nooit
` hadden zij zulke rampspoedige dagen gezien, dieroem­
rijke wisselvalligheden van den oorlog. Zjj waren ter _
it nedergeslagen; en te vergeefs spoorde de generaal hen
aan , de wapenen weder op te vatten, wetende dat een
i legerkorps ter zijner hulp oprukte; hg kon zich niet doen
gehoorzamen.
». Toch hadden die kinderen zich als heldhaftige kinderen
gedragen.
_· Ziedaar wat jonge legers zijn , die niet die degelijkheid
1- hebben, die ik verlang dat Fran/rrgjk aan zijne legers zal
geven. De heldenmoed en grootheid ontbreken onzen solda­ _
ten niet , maar zij behoeven die laatste graad van volmaakt-
heid, die niet de natuur, maar de opvoeding geven kan.