HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 833.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

.3;,,; [
J!
. 36
ii ‘ Nnponnoiv viel hem met zgne gewone levendigheid in de
i' rede , en zei: Mgnheer de admiraal, gg weet niet wat ­
gg zegt. Ja , men zegt al ligtelgk, in zes maanden vormt
' men een soldaat, dat is verkeerd; het zgn mannen die Y
den oorlog niet kennen die dat zeggen; het geschiedt niet
` in zes, ook niet in negen maanden. Ja , voorzeker heb J
l ik goede soldaten; maar zg waren het slechts na zes, E
zeven, acht jaren dienst. Er is veel tgd noodig om de J
' militaire geest aan soldaten te geven.
Z En dit toepassende op de Italianen , zei NAPOLEON , dat ï
. zg slechts na tien jaren dienst onder hem, geworden `
g ,· waren wat zg geworden zgn. Er waren dusjaren voor ­
i noodig, zoo dacht Narotnoiv. Hg heeft meer gedaan dan
§ het te zeggen; hg heeft het al te wreed ondervonden.
i Ik ben bedroefd een noodlottige naam uit onze geschied ` A`
J boeken te moeten noemen, het is een onzer rampspoe­ I
i i i digste geweest .... Baylen! Welnu, wilt gg de ._
ware oorzaken kennen van Bagïlen. in
Ik vraag u verschooning een naam te noemen, nood-
ii _ . lottig in onze militaire geschiedenis; maar wanneer men
‘ over een land wil beschikken op eene, noodlottige wgze
. voor zgne kracht, voor zgne toekomst, voor zgn naam,
laat mg dan alle middelen gebruiken, alle daadzaken,
alle herinneringen, tot zgne leering gebruiken. Het is
de bloedigste les die een generaal heeft ondergaan; `§
want in dit geval, s*ond meer dan zgne fortuin, meer g
dan zgn roem op de schaal; en zgn eer is geschonden ge- i
worden, die ongelukkige generaal Dnronr. J
J Ja , ik noem hei; die ongelukkige generaal Duronr; en
il als gg mg gehoord zult hebben, zult gg zien dat ik gelgk A E
i heb, want die man was een held geweest te Ulm, te g
, Friedlmzd. Gelooft gg dat die man minder dapperheid ,
Y minder heldhaftigheid en minder zelfopoffering heeft ge-
toond te Baglen? Voorzeker niet; maar in alle tgden, on- ik
der alle besturen , onder het grootste zelf, dat van het ge- V
J nie, vindt men de laagheid die zich op het ongeluk werpt. J
En ik beweer dat de laagheid het vonnis van 1809 over J
, den generaal Duronr deed uitspreken. Ik heb het regts­
ft geding gelezen. Mgne heeren, het is eene les; ja, het ï_
" ; is een les; want de groote rampspoeden, mgne heeren, `
J weet gg wat gg daaruit leeren moet? Het is eene nut-
tige les. Welnu, laat mg, voor mgn vaderland, uit deze
`
E
l (

`xiïè J_
"· ·­ __ ­»»·. 1 ‘ s- ’