HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 889.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

35
n de krggS­ maar men wint er meer dan een , men wint er twee ,
drie of meer; met zulke legers gaat men niet alleen aan-
men vormt vallerjder wgze te werk , maar maakt men schoone terug- ..
man de be- togtcn; en met zulke degelgke legers gaan de volken
moed zoo niet te gronde. g
onder het Ik hoor zeggen: Met die legers dood men de vrijheid!
r zgn; wg Neen, mgne heeren, daar geloof ik niets van; ik wil
gde jonge niet gclooven dat daardoor de vrgheid gan mgn land 1
e soldaten. bedreigd kan worden, en dat een leger met alle noodige
h verbeeldt eigenschappen, schadelgk kan zgn aan de vrgheid. Deze
ideling des legers, weet gg waarom zg geene aanslagen maken op de
te zgn om vrgheid? Omdat zg alleen de wet kennen, alleen aan
itairen; er de wet gehoorzamen; en nooit heb ik gezien dat legers i
en dat is die getrouw de wet dienen, schadelgk zgn voor de vrg­ {
j het is de heid. Ik voor mg geloof hen minder schadelgk aan de J
tie en (lap- vrgheid, dan die ongedisciplineerde, opgewondene legers,
nschrgveu, die men medesleept, die men toelaat de besturen te ‘
vormt, die beoordeelen; die de eene persoon omverwerpen, en de
Jte militai- andere ondersteunen. Deze legers mogen één dag dapper .
als ik het zgn , zg zgn het niet lang.
onderwijs, Welnu, die militairen geest , die hoofdeigenschap des
, de voort- soldaats, wordt slechts door den tgd verkregen. Soldaten i
van zes maanden hebben die eigenschap niet. De tgd j
1; weet gg alleen geeft die , en hier zou ik u de grootste, de meest t
gen. Deze beslissende autoriteiten kunnen aanhalen; ik zou kunnen l
lt hare ge- aanhalen wat nog meer beslist dan dat gezag van per- j
e hard opl sonen, het zgn de feiten; maar gg zult mg toestaan om *
diensten, zonder hier den uitslag mgner geschiedkundige navor- i
ar vergen, schingen op het spreekgestoelte te brengen, hetwelk Q
lj vermoeid ongepast zou zgn, u eene autoriteit te herinneren , waar-
e voor, in oorlogszaken, iedereen zich moet buigen.
elgk daar- Er is eene zitting van den staatsraad geweest,hekend,
troep; ook zoo ik meen, bg vele personen, waarin Naronxaoiv dat «
; hard op, vraagstuk behandelde met den admiraal Tauennrr; deze
:ht gestemd was een man van veel verstand, hg had de verdienste
, misschien onafhankelijk te zgn , en hg veroorloofde zich te regt om,
p, maar zg voor zgne majesteit Naromaoiv, een gevoelen te hebben;
of niet ge- hg bedroog zich, maar het is roemrgk te dwalen tegen
zht zgn, zg over een alvermogenden meester. Eens, dat zg over zee-
ée, de we~ zaken spraken, zei hg: Ik moet oude zeelieden hebben;
maar gg , mannen der landmagt, kunt met soldaten van
rx veldslag, weinige maanden dienst , veldslagen winnen. ~
,1*