HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 36

JPEG (Deze pagina), 842.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

l
x
I
l
j.
34
. Het is uwe zaak die ik bepleit , mijne heeren de krijgs-
lieden, meer willigt dan gij zelven denkt.
. I Men is gewoon in Fr·mz/try/c te zeggen: men vormt
spoedig een soldaat , in zes maanden kan een man de be-
handeling der wapens leeren , en verder is de moed zoo
lg ingeschapen aan onze natie , dat bij de komst onder het
vaandel, onze lotelingen dadeljjk zeer dapper zjjn; wij
` hebben dit ondervonden. Dezer dage hebt gij de jonge
mobiele garde in het vuur zien staan, als oude soldaten.
tr ' Maar dat is de vraag niet. `/Vanneer men zich verbeeldt
dat het genoeg is, aan een man de behandeling des
i _ _ geweers te leeren, dat het genoeg is, dapper te zijn om
· soldaat te worden, beroep ik mij op alle militairen; er
is iets dat men niet geeft in zes maanden, en dat is
lp het, wat de groote legers en volken vormt; het is de
· militaire geest , die iets anders is , dan instructie en dap-
' perheid; de militaire geest , als ik hem kan omschrijven ,
jv de ware militaire geest, die alleen legers vormt, die`
« Nsrorron boven alles stelde, en die alle groote militai-
" ren boven alles stellen; de militaire geest, als ik het
zeggen durf, het is niet de moed, niet het onderwijs,
het is de krijgsdeugd , het karakter , de kennis , de voort-
gang, de vastheid.
. Gij zult eene jonge, dappere troep hebben; weet gij
wat zij doet? Alle militairen zullen het u zeggen. Deze
troep redeneert, zij doet meer, zij beoordeelt hare ge-
neraals; zij doet nog slechter, zij beoordeelt ze hard op!
Als zij goed gestemd is, doet zij uitmuntende diensten,
M als zij slecht gestemd is, moet gij niets van haar vergen,
l als zij lijdt, als zij niet gegeten heeft, als zij vermoeid
I jj is, kan men er weinig van verkrijgen. e
, A Ziedaar ee11e jonge, dappere troep. Vergeljjk daar-
mede eene goed gedisciplineerde, degelijke troep; ook
n zjj beoordeelt soms de generaal, maar niet hard op,
' zij is volmaakt onderworpen; of zij goed of slecht gestemd
_ is, zij marcheert eveneens naar den vijand, misschien
~ niet zoo spoedig als de jonge en dappere troep , maar zij
, wijkt nimmer; zij moge geleden hebben, al of niet ge-
, geten hebben , het weder moge fraai of slecht zijn, zij
' is altijd dezelfde. Ziedaar de wezenlijke armée, de we~
zenlijke militaire geest.
á Met zulke legers wint men niet alleen een veldslag,
u .
jl
F
l` .
ii`: "
i' 1