HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 35

JPEG (Deze pagina), 750.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

33 .
Verouderstel dat het evenwigt der wereld te Constan-
tinopel moest verdedigd worden , op eenige honderd uren
afstand van Frankrgjlc, gelooft gij dan dat een leger vol q
geestdrift voldoende is? Neen, dan heeft men legers
noodig , die gehoorzamen , zonder te beraadslagen , zon- ‘
` der te redeneren , omdat zij in hun hart gevoelen , dat ,
door het bestuur te gehoorzamen, zij zulks tevens doen
aan het instinkt en aan de grootheid der natie.
Welnu! gij komt mij 8011 stelsel voorstellen , dat meer
of minder volledig, vroeger of later, zou leiden tot ver- ‘
korting van den diensttijd, gij wilt ons brengen tot een
stelsel, twijfelachtig zelfs in de oogen der Pruissen. Zü
hebben eene verontsehuldiging; deze is van, zoo als ik
gezegd heb, met 10 millioen inwoners, de rol eener
groote mogendheid te willen spelen.
Is het niet duidelijk dat wanneer men , zoo als Frank-
rgïlc, in eenen middelbaren toestand geplaatst is , dat dan
het stelsel dat wij hebben, zijnde eene vermenging van
lange diensten met eene uitbreiding van dienst, die over
een grooter getal manschappen loopt, een stelsel , dat elk
burger dwingt, soldaat te worden , maar dat tevens ook ·
hen, die daartoe geene roeping gevoelen , toestaat, een
. ander in zijne plaats te stellen, en dat door deze vergun-
ning de natie een zevenjarigen dienst deed toestem-
men; is het niet duidelijk, dat dit stelsel het beste is?
En gij zoudt dat stelsel niet willen hebben 9 Maar het
wordt ons evenzeer door onze geschiedenis aangewezen,
als het Pruissische­stelsel in Pruissen , en het Engelsche-
stelsel in Engeland.
Ik weet dat men dagelijks het tegendeel hoort be--
weeren , `en zelfs door krijgslieden , wier oordeel zeer eer-
biedwaardig is. Maar ik zal tegen hen ovcrstellen , het
oordeel van mannen van meerdere ondervinding , ik zal bo-
ven hen stellen , zonder hen te beleedigen , NAx=oL1soiv , Frus-
nmun , Tunmvmz, MoNr1acUcU1.L1 , de prins Euennms , allen in
een woord , die zich hebben uitgelaten over de groote vraag :
men moet soldaten hebben, die lang gediend hebben.;
Men zegt mij , het zgn aristocraten; het is .... de
krijgslieden weten, hoezeer ik hen acht, en hoe weinig
ik geneigd ben hen te beleedigen , . . . het is omdat de
militairen , als zij overwinningen behaald hebben , weldra .
aristocraten worden.
o