HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 782.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

32
deugdelijke legers van soldaten van het vak , heeft in Pruis-
sen. door de grootheid, waartoe hij het gebragt heeft, het
tegenwoordig stelsel noodzakelijk gemaakt. Pruzksen , met
tien millioen inwoners, tracht de rol te spelen , en speelt
die werkelijk, redelijk wel, van een der vijf groote
mogendheden in Europa. Welnu! de natie betaalt dat ·
door eene buitengewone inspanning.
Ieder wordt geroepen om te dienen, maar ieder dient
slechts een jaar. Maar ik heb, in Berlyn zelve, de
tr kundigste Pruissische militairen , twijfelingen hooren op-
peren, over de deugdelijkheid van dit stelsel, ofschoon
Pruissen een groot volk is, met dappere oliicieren , vol
_ groote bekwaamheden, want ook zij hebben hunne schit-
terende dagen gehad. Allen zijn liet eens, dat, wanneer
V eenmaal eene groote onderdrukking was te verdrijven,
zooals, toen Naronnon Duitschlancl beheerschte, wanneer
het leger opgewonden is , zooals de nationale garde , wan-
neer die nationale garde voldoende zou zijn , dat dan het
Pruissisch leger , aan zijnen moed niet zou doen twijfelen;
maar dat, wanneer men groote oorlogen, staatkundige
oorlogen , als ik het zoo mag noemen , zou moeten voe-
; ren , waar de geestdrift niet de grootste rol speelt, een
. zoodanig leger onvoldoende zou zijn. -
Nu heeft een groot volk andere oorlogen te voeren,
dan enkel verdedigende; het zou treurig zijn, tot zulke
oorlogen terug gebragt te worden , in welke ieder , met
de geestdrift om den grond te verdedigen , naar de gren-
zen snelt; maar de politieke oorlogen, de oorlogen uit
mede gevoel, die u zoo bevallen, wanneer men uit
staatkundige beweegredenen over de grenzen moet ruk-
ken , om een onderdrukt volk te hulp te snellen, zoudt
gij denken , dat men zulks met de nationale garde doet?
Het is met legers vol militairen geest, die weten dat,
om zijn land wel te dienen , men boven alles moet ge-
hoorzamen aan ··deszell`s bestuur, dat de algemeene be-
langen vertegenwoordigd; dat het niet deszelfs orders
moet beoordeelen, noch zijne staatkunde; zich niet moet
i verontrusten , of het eene staatkunde van previlegiën is ,
of niet , of zijn administratie goed of slecht georganiseerd
is; met legers die weten te gehoorzamen aan de natio-
nale grootheid, vertegenwoordigd door de bevelen van
het gouvernement.