HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 799.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

l
l
31
scheid onder de wapenen roept, maar dat hen daar
‘ slechts een jaar , of ten hoogste achtien maanden houdt;
de overige diensttijd wordt doorgebragt in de landweer, {
zünde een soort van nationale garde; ziedaar het andere E
uiterste.
Welke bezwaren heeft de ondervinding aangewezen,
in deze twee stelsels? Gelooft gij, dat het Engelsche
zondigt, door gebrek aan militaire eigenschappen, aan .
discipline, veerkracht, standvastigheid in het vuur, of
door gebrek aan vaderlandsliefdeïf Geenzins , het heeft
eenige der volksgebreken. De Engelschen soldaat moet
goed gevoed zijn , beter dan soms te velde mogelijk is;
moet niet te veel marscheren , ziedaar zijne gebreken, ·"
maar met betrekking tot de overige militaire eigenschap- l
pen, (ik heb mijn leven doorgebragt in een voortdurend
onderzoek naar ons roemzuchtig verleden, ik heb de mi-
. litairen van geheel Europa over dit vraagstuk gehoord;
hier zijn militairen tegenwoordig , die de groote oorlogen
i `hebben mede gemaakt; en zij zouden mij kunnen tegen- (
spreken,) iedereen is overtuigd, dat, met betrekking tot ‘
de militaire eigenschappen, het Engelsche leger niets,
hoegenaamd niets te wenschen overlaat.
Welk gebrek heeft dit stelsel? Ik zal het u zeggen:
het is te bekrompen, met een zoodanig vrijwillig leger,
kan men daaraan geene voldoende sterkte geven. Het is
voor Engeland voldoende , want dat is een eiland; maar
toen Naronmois het uit Bologna bedreigde, moest het een
oogenblik buiten zijn te bekrompen stelsel van vrijwillige
soldaten gaan, en een stelsel uitvinden, dat onze loting
verving, en het waren die zelfde soldaten, die wij in
Spanje ontmoet hebben, en op eene plaats, waaraan de
_ herinnering te noodlottig is, om die hier terug te roepen.
Ziedaar het eenige gebrek van dat stelsel; het is te
bekrompen , maar heeft geen enkel militair gebrek.
In Pruissen integendeel , heeft de groote Fmznmmx , in zijne
gedenkschriften al te sterke getuigenissen nagelaten, van •
hetgeen ik u hier zeg; ik wil ze u hier niet aanhalen ,
dat zou u vermoeijen, maar ik zou aanhalingen kunnen
doen , die verpletterend zijn voor het stelsel, door züne
opvolgers uitgedacht. Lees de voorrede van den 7'jarigen
oorlog, en gij zult zien ,, wat hij van oude soldaten zegt.
Welnu! de groote Faxnmim, die zooveel hield van de
I