HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 32

JPEG (Deze pagina), 781.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

l
30
het de vernietiging zou zijn van Frankrijks krijgsmagt;
ons land zou afdalen tot den laatsten rang der natiën,
indien gij dit leger zoodanig vvildet organiseren. i
VVilt gij dat ik de groote voorbeelden der volken zal
aanhalen? Daar zijn voorbeelden voor onze oogen, die
wij moeten bestudeeren; men moet niet enkel de eene
zijde van het vraagstuk behandelen, maar het in zijn ge-
heel beschouwen. _
Vele proeven zijn in Europa genomen, het Engelsch
”’ leger is eene uiterste , het Pruissisch leger het andere,
het Fransche leger houdt het midden. Laat mij u de
twee stelsels ontwikkelen, en u het gevaar doen begrij-
pen , waaraan gij het land zoudt blootstellen.
In Engeland heeft men eene groote eerbied voor de ­
individueele vrijheid; en hier, integendeel, hebben wij
V zooveel eerbied voor allen , en zoo weinig voor elk , dat het
ons langzamerhand naar het communismus leidt. Juist het E
tegendeel heeft in Engeland plaats: daar eerbiedigt men
de regten der personen zoo zeer , dat er de staat door
lijdt; daar zou men het stelsel, dat nu bij ons is aange-
. nomen, met de plaatsvervanging, niet durven voorstellen,
men heeft het nooit durven doen. Weet gij wat men
heeft aangenomen P Het vrijwillige leger. Daarom is het
niet minder vaderlandslievend; daarom is het niet min-
der een der eerste van Europa , een der noodlottigste ,
die men op een slagveld ontmoeten kan.
Hoe is dit leger nu zamengesteld? Uit vrijwilligers,
die vroeger hun geheele leven onder de vanen doorbrag-
ten. Ik geloof, dat men later de dienst op 16 of 18 ja-
ren , of daaromtrent, heeft terug gebragt.
Er is een korps ofiieieren , die hunne plaatsen kunnen
overdoen; het geheele leger bestaat dus uit lieden van ~
het vak , en is daarom niet minder krachtig , goed gedis-
ciplineerd, zoo als wij ongelukkiger wijze ondervonden
hebben. Zeker hebben zij onze dappere soldaten niet
doen wijken; maar toch , zijn er ongelukkiger dagen in
onze geschiedenis, dank zij de krachtige, de deugdelijke
eigenschappen van dat leger.
Naast dat stelsel, van vrijwillige soldaten, (want zoo
als ik gezegd heb, bestaat de eonscriptie in Engeland
niet,) die hun geheele leven onder de wapenen blijven ,
hebt gij het Pruissische­stelsel, dat ieder zonder onder·
· I