HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 751.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

29
zich weinig om, als het beginsel slechts is doorge-
dreven.
Zie hier de gevolgen: ik heb gesproken met alle mi-
litairen, beroemd door eene langdurige ondervinding,
j door schitterende wapenfeiten; zij waren allen eenstem-
" mig, eenige jaren geleden. Zij, die in Afrika dienden,
waren niet in Pargïs , maar allen die de groote oorlogen
hadden medegemaakt, die door roemrijke wapenfeiten
hadden uitgeblonken, zij waren eenstemmig in dit punt ,
dat men de militaire dienst moest verlengen, in plaats
van die te verkorten.
Welnu, terwijl alle ondervindingrijke militairen het
eens waren, om de militaire dienstplngtigheid te verlen-
gen, werd het voorstel om die dienst op negen jaren te
brengen , slechts door den heer Bmmor bestreden, omdat
er niet dadelijk eene reserve werd daargesteld, die het
stelsel volledig zou gemaakt hebben. De heer Banner wilde
te regt, eerst aan het volk een stellig doel voor oogen
stellen, alvorens daaraan eene nieuwe opoffering op te
leggen.
leder was dus eenstemmig omtrent het verlengen van «
den diensttijd ; en terwijl alle ondervindingrijke staatslieden ,
alle beproefde militairen, eene verlenging van dienst
` verlangen, zoudt gij die willen verkorten. Ik tart ll
uit, om aan de natie te doen toestemmen, een verplig­
te_ diensttijd van zeven jaren, voor alle jongelieden.
_ _ Neen , gij zoudt in het Pruissische stelsel vervallen.
Welaan dan, ik rigt mij tot het gezond verstand , tot
de goede trouw mijner tegenstanders. Zou het mogelijk
zijn, om een zevenjarige dienst , voor alle klassen der be-
· volking te doen aannemen?
Neldra zoudt gij de verkorting komen verzoeken, de
eene op drie of twee, de andere op één jaar. Gij zoudt
op het Pruissische stelsel terug komen.
Mijne Heeren! Het grootste belang des lands komt hier
ter sprake, laat het ons niet verbergen; spelen wij niet
met drogredenen , laat ons in het wezen der zaak door-
dringen. Ja, llct is het Pruissische stelsel, dat gij, meer '
ol` minder volledig wilt invoeren.
Hebt gij er wel aan gedacht? Kent gjj onze geschiede-
[ nis? Kent gij het karakter des Fransehen volks, van het
Fransche leger , gij die dit stelsel verlangt? lk zeg, dat
i I _