HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 769.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

28 ' .
Ik heb geene onderscheidingen in het leger willen daar-
stellen, ik heb er niet dat betreurenswaardig onderscheid
_ willen brengen , dat men telkens op de tribune­tusschen
de armen en de rijken daarstelt; ik heb gezegd: ik er-
ken dat in onze wetten geschreven staat , dat ieder man
de maarschalk­staf' in zijn patroontasch draagt, zoo als
eens een koning gezegd heeft , indien het mij geoorloofd
is , een koning hier op het spreekgestoelte aan te halen.
Iedereen weet dit sedert 1789, en toen kende 1nen zich
op het stuk van vrijheid; en sedert 1789 heeft de derde
stand, het grootste getal oflicieren geleverd.
Ieder weet dat de menschen, die gewoonlijk tot bur-
‘ ·». gcrbetrekkingen worden opgeleid, eene speciale opvoe-
ding verkrijgen , wanneer zjj lust tot het dragen der wa-
penen hebben. Maar van hen gewone soldaten te ma-
ken, hen het geweer te doen dragen , zou eene verfoei­
jelijke manier zijn , om dat te verrigten; beter is het,
hen naar St. Cyr, La Flcche, Metz te zenden , en alle
die militaire scholen, waar zij die klasse van verligte o{i`1­
cieren zullen vormen, die de meerderheid aan onze le-
gers geeft. Ik zeg dat ik voor hen die opvoeding ver-
kies, boven die van het geweer te behandelen, hetwelk
zij gedurende 7 jaren in het leger leeren.
Ik herhaal dat de regtvaardigheid, de werkelijke ge-
lijkheid met ons zijn; want terwijl gij niet vernielt de
loopbaan des eenen , doet gij zulks wel met de loopbaan
des anderen.
Ik zeg dat de ondervinding onbetwistbaar leert, dat i
de krijgsstand bij beschaafde volken, een speciaal vak
moet zijn, en dat alleen bij barbaarsche volken, iedereen
soldaat is. ‘ ,
Ik kom nu tot het belangrijkste der kwestie. Zie hier
het stelsel waar gij zoudt aanlanden, en gij zult zien, op
welke wijze gij de kracht des lands zoudt treffen.
Men ging te spoedig , en toch had men gelijk: het is
niet mogelijk, dan met drie, met twee jaren dienst,
met het Pruissische-stelsel. Ik weet het, ja, ik weet
het , dit zouden de uitkomsten zijn,indien dit betreurens­
waardige voorstel wet werd. Het eerste jaar zou men
er niet aan denken, want men haast zich om het begin-
sel door te drijven, de gevolgen komen als zij kunnen , ’
zij doen het kwaad dat zij kunnen: daar bekommert men