HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 761.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

li
' korps ofäcieren , dat de voornaamste kracht der Fransche
V legers uitmaakt. Onze soldaten zijn dapper. Mij, die
` mün leven heb doorgebragt met hun roem te verkon-
digen , zal men waarschijnlijk niet verdenken , dien roem
te willen opofferen aan welke klassen dan ook. Maar
raadpleeg de vreemdelingen, zij zullen u zeggen; de
` Engelschman is dapper, de Pruis is dapper, de Rus
ook. Maar wat maakt de meerderheid der Fransche
legers uit? Het zijn de officieren. Weet gij waaraan
iedereen het heeft toegeschreven? Omdat in Fran/ïrgäk
dat bestaat , wat men in 1789 , zonder dat ik geloof de
democratie te beledigen, de tiers état noemde, de tal-
" rijkste, de magtigste, de uitgebreidste van welk deel van
Europa het zij; ik zie daarin de klasse der burgerij,
die al de eigenschappen van dien tiers état bezit; zjj is
moedig, zjj is gevoelig zooals de standen die vroeger
boven haar waren , maar die er sedert 1789 niet meer
zijn; zij is fier , zij is dapper , zij is verlicht, zjj heeft
ambitie.
Zij is het die de olïicieren levert, niet alleen, dat weet
ik wel. Dat men mij geene gedachten geve, die ongerijmd
zouden zijn, terwijl ik spreek voor de geheele Fransche
democratie , hier vereenigd. Neen, ik zeg niet dat de
burgerij ze alleen levert; onze wetten bepalen dat de t
onderollicieren van het leger een derde gedeelte der
opengevallen plaatsen vervullen; maar toch , de twee derden
worden bezet door die jeugd der scholen , zoo verlicht,
zoo onderrigt, en die alle militairen als eene uitmun-
tende kweeksehool beschouwen. Beschouw de school van
St. Qyr; herinner u die kweekelingen die, voor eenige
maanden, bij ons kwamen waken ; zie die verlichte jeugd ,
vol leven, vol vuur, die alle eigenschappen bezit der
oude austocratie wat het hart betreft, met de kennis,
die alleen de opvoeding kan geven.
Welnu, gij zoudt, bij uwe gelijkheid van dienst , hen
het geweer leeren behandelen, in plaats van hen, te
St. Qyr, de beginselen der krijgskunst te doen leeren , ’
of hen te Saumur in de kennis en de behandeling der
paarden te onderwijzen , of hen te Metz in de artillerie
wetenschap te doen onderrigten. ­
/Vat gij verlangt zou de vernedering des legers zijn.
jj Gij wilt er alle kennis uitdoven.
i I . T