HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 777.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

ë
, 4 jj
3
ze
>
er , wat meer is, verwarring en een slechte dienst-, dank L
zij dat stelsel, dat van het krijgsvak geene specialiteit r
_ maakt. ‘
Maar, zeggen eenige tegenstanders van het stelsel dat
ik verdedig: dus zal alleen het volk, ik vraag u ver-
schooning verschillende woorden voor verschillende klas-
sen te gebruiken; ik ken alleen Fransche burgers, gelijk
voor de Wet en voor God! Maar voor de taal, om
elkander te verstaan, moet men woorden gebruiken die
verschillende klassen aanduiden.
Men zegt: Dus zal allee-n het volk zich niet doen
remplaceren? De burgers, de rijke standen, zouden geen
‘ deel van het leger uitmaken? lk vraag verschooning!
Dank zij dit stelsel zullen zjj er deel van uitmaken , en
zie hier op welke wijze: de man die eene wetenschap-
pelijke opleiding genoot , heeft niet altijd uitsluitend lust
in burgerlijke betrekkingen, soms heeft hij lust in den
krijgsdienst. De burgerjj, die lust heeft in den militairen
stand, hoe handelt deze? Zij gaat naar de militaire
scholen.
Maar wat gebeurt er nu bij ons liberale stelsel, dat
de roepingen van ieder ontziet , en dat liberaler is dan
hetgeen men daarstellen wilde , en ’t welk slecht tirannij
zou zijn. De zonen der gegoede klassen gaan naar de
militaire scholen. Bij ons liberaal stelsel kan het kind
des volks voorzeker oflicier, maarschalk van Frankrgïk
worden, onze geschiedenis is daar om het te bewjjzen.
In ons roemrjjk Franlcryk hebben alle klassen elkan­­
der de hand gegeven, om het land te leiden tot roem
en grootheid; in de Fransche geschiedboeken vindt gij
mt Hocus , DE Knnmaufs, nz Laivmas , naast de zonen der
aristocratie. Dnssaxx, DAvoUs·r, naast de zonen der bur-
gerij, nn Mancmu, nn MAssmu’s, nn Momz,»iU’s. Dit is
_ waar; maar ofschoon de kinderen des volks, als die der
burgerij en des ouden adels , kunnen opklimmen, zoo is.
het evenwel zeker dat er meer zonen. der gegoede
klassen ofiicier zijn, dan zonen uit het volk; en dat is
geen aristocratie; het is de natuurlijke opklimming der
standen in de maatschappij, die gg niet veranderen
kunt.
Dank zjj die opvoeding der militaire scholen, vormen
de zonen der gegoede standen dat bewonderenswaardig .`,
l
I