HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 779.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

24
baan des landbouwers niet vernielt, vernielt gij die van
een bekwaam , verlicht man , die eene wetenschappelijke
_ loopbaan wil omhelzen. Dat is de ware gelijkheid niet,
maar eene onbeschofte, onregtvaardige gelijkheid, die
_ onderdrukt; het is niet die regtvaardige gelijkheid, die
ieder in zijnen stand plaatst. Welke beweegreden haalt
zoo vele vertegenwoordigers tot mijn gevoelen over?
Deze , dat zij begrijpen , dat wanneer dit buitengewone ,
dit onbegrijpelijke voorstel wet werd, alle familiën ver-
. ontrust zouden worden, en niet alleen de rijken, want
zij die hunne kinderen doen remplaceeren, vindt men
grootendeels onder de laagsten der welgestelde klasse.
‘ De kleine boerendenkenaan eenen plaatsvervanger voor
hunne kinderen, zoodra zij iets hebben overgespaard.
Niet alleen de rijken, maar alle klassen der bevolking,
zouden dadelijk voor u verschijnen, want dadelijk zouden
alle familiën ontroerd , verontrust zijn. En waarom?
Omdat zij gevoelen, dat zeven jaren onder de wapenen,
den doodsteek geeft aan elke loopbaan , die eenige op-
voeding , die eenig onderrigt vordert. Dit is klaarbljjkeljjk ,
en bij ieder bekend. Dat maakte gisteren , en zal heden A
eene meerderheid daarstellen tegen uw voorstel. _
Het is dus geene geljjkheid; het is eene kleine last
voor den landman ,maar eene ondrageljjke voor denman ,
die tot eene burgerlijke betrekking wordt bestemd.
Wilt gij nu verder gaan, en tot dc beginselen der
maatschappg opklimmen P Ik beweer dat de maatschappij
waar ieder soldaat is , eene barbaarsche maatschappij is.
4 V/eet gij waar ieder soldaat is? Bij de Barbaren. Bij
de Barbaren, die het Romeinsche rijk omverwierpen, bij
de Arabieren , is ieder soldaat.
`Welnu, weet gij wat het gevolg is? Het is dit, waar
ieder soldaat is, iedeü het slecht is. Het zijn Nomadcna
troepen, het zijn Barbaarsche troepen. Ik beweer dit V
met de geschiedenis in de hand.
Bij groote militaire natiën draagt zich de zaak als volgt
toe: het krijgswezcn is eenen stand, eene specialiteit.
Zelfs in Home was het dit; de cities romcmi waren eene
militaire kaste; zij alleen hadden het regt om te stemmen ,
om posten te bekleeden, om de verwonnen landen onder
zich te verdeelen. Het was eene wezenlijke kaste; de
burgerljjke betrekkingen oefenden zij niet uit.
i I