HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 774.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

? 23
hetzelfde aantal mannen; wat de personen betreft, de
eene betaalt den anderen, en voldoet aan diens eischen.
Waarin is hier de schending der gelijkheid? Weet gü
wanneer de gelijkheid zou geschonden zijn? De lasten
moeten gelijk zijn, dat is de ware gelijkheid; maar als
T gij dezelfde voorwaarden en dezelfde levenswijze wilt
opdringen aan zoo geheel verschillende personen , zijt gij
het , die de gelijkheid schendt.
{ Voor den landrnan, bijv. die door de militaire dienst
§ wordt opgeroepen; welk kwaad doet men hem? En wat
i de levenswijze betreft, die men hem oplegt ,. en wat de
` stremming betreft in zijne bezigheden. De landman
vindt in de geledereneene betere verpleging dan te
huis; hij is beter gevoed, beter gekleed; hij vindt er
i ondcrrigt. 4
De ware gelijkheid is deze: dat men de loopbaan
des eenen niet meer hindere dan die des anderen. Nu
vraag ik u, vernielt gij de loopbaan des landmans , door
hem in de gelederen te roepen? Voorzeker niet. Hij
vindt eene betere verpleging,. en men heeft opgemerkt
dat de landman , na zevenjarige dienst , sterker, zede-
ljjker en beter onderrigt, terugkeert.
lk onderzoek, en dit is de hoofdzaak, of de gelijkheid
h van dienst, die gij op ons- wilt laten drukken, eene
wezenljjke geljjkheid is. lk toon u een burger, wiens
opvoeding, wiens loopbaan niet lijdt door eene zeven-
jarige militaire dienst. lk zal u een ander burger
toonen, wiens geheele levensloop daardoor verbroken
wordt.
En nu vraag ik u of gij den loopbaan niet vernielt van
iemand, die tot een wetenschappelijk vak wordt opge-
leid, die handelaar, regtsgeleerde , geneesheer wil.
worden, indien gij hem op zijn twintigste jaar oproept,
om zeven jaren in de gelederen te dienen.
lk zal u bewijzen dat uw stelsel barbaarsch en ondrage­
‘ ljjk is.
Als de diensttijd zeven jaren is, keert gij de maat-
schappij omver; als zij minder is, het leger.
Maar vergun mij, want ik ben gewoon alle deelen van
mijn onderwerp te doorloopen , vergun mij ul te bewijzen ,
dat uw stelsel onder voorwendsel van gelijkheid, de
grootste ongeljjkheid daarstelt. Want terwijl gij den loop-