HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 789.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

i
i
22 ’
E
den opgeleid, zeer geschikt maken voor den krjjgsstand ,
en die in hunnen smaak , in hunnen toestand aanleiding
vinden om zich daaraan te wijden; zij bieden zich aan
bij hen die daartoe geene roeping gevoelen , wier geheele
leven hen daarvan afleidt, en zeggen hen: alles in het
militaire leven staat u tegen: alles in het militaire leven i
trekt mij aan. Wel nu, ik sluit een contract met u, 1
en dien in uwe plaats. ‘
Wat is daarin tegen de regtvaardigheid, tegen de bil­ ,
lijkheid , tegen de ware gelijkheid? Niets, niets: want W
de twee onderhandelende personen kunnen oordeelen over _
de gepastheid van het contract, dat zij aangaan. Deze
wil niet dienen , gene wil wel.dienen; maar dat is.eene
zaak tusschen hen beiden. Wat wil de staat? een sol- U
daat. Uit dat contract moet een soldaat voortkomen die, `
ik erken het , alle militaire eigenschappen moet hebben ,
dat is de wet der plaatsvervanging: maar het contract
zelve bevat niets tegen de gelijkheid, tegen de regtvaar­
digheid , tegen de billijkheid.
- Y/Vanneer nu door het stelsel van plaatsvervanging de
staal: een slecht soldaat krijgt in plaats van een goede ,
ja, zoo als gij beweert, daar verliest de staat bij. `Maar
hier, integendeel, wint de staat evenzeer als de individu.
De persoon die niet dienen wil is gewoonlijk iemand die ,
' voor eene burgerlijke betrekking, voor een wetenschap-
‘ pelijk vak wordt opgeleid , die eene eigenaardige opvoe­
ding behoeft. Welk is het belang van den staat? Dat
i de wetenschappelijke opleidingen niet verbroken worden,
( dat er handelaars, advokaten, geneesheeren, notarissen,
zijn; en daarvoor moet de opvoeding der lieden die zich
daartoe bestemmen , niet verbroken worden.
Welk ander belang is er naast dit? Dat de wet aan
het leger geen zwak, maar een sterk man levere,
gewend aan vermoeijcnissen: een `goed soldaat, door-
gaans een landbouwer. Ziedaar het belang van den
staat. Wat valt daarop aan te merken? QDe persoon `
die niet dienen wil rigt zich tot hem die wel dienen wil;
de ruil heeft plaats, en de staat krijgt een goed soldaat
in plaats van een slechte. Wat valt daarop af te
dingen?
Wanneer nu de staat een man verloor, als er een
minder was , zou ik het begrijpen, maar de staat houdt