HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 760.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

21
‘ genwoordigen toestand , zijn het niet vooral de oude sol-
daten die men als plaatsvervangers moet wenschen der
ï niet tot de dienst geschikte, wegens hunne smaak of
i toestand; het zijn niet deze , die men moet wenschen in
de gelederen te houden; het is waar dat de maatschap-
" püen , zich plaatsende tusschen de familien en de remplaçan­
ten , ondernemingen doen , die te gelijker tijd aan de fa-
milien en aan den staat schaden, welke niet daardoor de
[beste voorwerpen krijgt die hij wenschen kon. In dezen
stand van zaken is verandering noodig; eene wet moet
worden daargesteld, alle verligte mannen zijn het eens ,
Q en de meeste gelooven dat de plaatsvervanging door den
V staat, het beste stelsel zou zijn.
, Ik wil u hier geene wet op de aanvulling van het leger
A voorstellen; ik stem toe dat de wijze veranderd moet wor-
2 den , maar het beginsel verdedig ik.
i En welk is dat beginsel ? _
A Voor 1789 bestond de gelijkheid der militaire diensten
evenmin als de gelijkheid der belastingen: de militaire
dienst was gedeeltelijk vrüwillig en gedeeltelijk gedwon-
gen, door eene loting die men militie noemde; maar er
waren vrijgestelden. Tijdens de omwenteling, bragt het
` beginsel der gelijkheid, voor allen de gelijkheid van belas­ ‘
tingen , van militaire diensten mede; niemand werd vrij-
gesteld van de belasting der militaire diensten. Maar zie
hier hoe de omwenteling en het keizerrijk de gelijkheid
. van dezen last verstaan hebben: de gelijkheid van den last
bestaat in de verpligting, aan allen opgelegd, om een
man aan het leger te leveren. j
‘ Daarbij heeft men eene uitzondering gevoegd die ik
op mij neem te regtvaardigen: of persoonlijk of door ie-
mand die zich voor u aanbiedt. Is daarin iets tegen de
regtvaardigheid, tegen de ware gelijkheid, tegen het
staatsbelang? lk zal er u over doen oordeelen.
De staat heeft een sterk 1nan noodig, instaat om de
wapenen te dragen; opdat de last gelijk zij , rigt hjj zich
tot alle burgers; maar onder deze zijn er wier lust, roe­
ping, phisieke kracht, opvoeding en bestemming, on-
geschikt maken tot de militaire dienst; het komt hen
niet gelegen, deel van het leger uit te maken. Bij en
naast hen zijn andere lieden, wier kracht en den aard
_ hunner bezigheden, en de bezigheden waarvoor zij wor-