HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 788.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

’, Ik reken er dus op , niet ute overtuigen , maar u rede- W
nen op te geven , die u naar ik hoop treffen zullen; want
ik herhaal het, zg zgn ontleend aan {het wezentlgk belang
des vaderlands. op
Ik zeg dit om al dadelgk vooroordeelen te verbannen, "
die aan de zaak zouden kunnen schaden, en om aan deze `
haar waar , haar eenig karakter terug te geven , dat in
de beste zamenstelling des Zegers gelegen is. En na mg
tot alle partgen gewend te hebben , zal ik aan het kabi-
net zeggen , dat diegenen van zgne leden , welke mg, in
den boezem der commissie, met warmte en met alle V
kracht die in mg is hebben zien verdedigen de meening , y
die ik nu ga ontwikkelen, wel moeten begrepen hebben,
dat ik hen geene moegelgkheden zoek in den weg te leg- x
gen.
Verre van mg deze gedachte , ik heb dit niet gewild ,
bg de intrede van zgne laatst benoemde leden, en ik hoop
‘ dat het kabinet, de waardige en gepaste terughouding i
bewarende, die het altgd bg constitutionele vraagstukken
getoond heeft , zonder afstand te doen van het regt, dat
elk lid als vertegenwoordiger heeft , aan de vergadering
de zorg zal laten om zelve deze ernstige vraag op te lossen.
Mgne heeren! dit vraagstuk kan uit twee voorname `
oogpunten worden beschouwd ; vooreerst uit het sociale
oogpunt , als ik het zoo noemen mag.
’· Men verwgt aan het regt tot plaatsvervanging, dat het
{ tegen de ware gelgkheid indruischt; en eenige, zeer wei- ·
l nig talrgke personen, schgnen te gelooven, dat welligt
de openbare magt beter zou zgn zamengesteld, bg ati
schaffing der plaatsvervanging. Wel nu, mgne heeren! `
ik hoop ulieden aan te toonen dat in beginsel, (van de
tegenwoordige wgze spreek ik niet) de plaatsvervanging
in overeenstemming is met de regtvaardigheid, met de
wel begrepen gelgkheid; dat daarenboven, de afschaffing
der plaatsvervanging noodzakelijk leidende tot verkorting
van den dienst­termgn , ook tot verzwakking, ja tot deu
ondergang van het leger zou leiden.
lk zal het vraagstuk uit die gezigtspunten, kort maar
tevens volledig beschouwen.
lk zal niet mgn gezegde van gisteren behoeven te her-
, halen , dat wg allen eenstemmig zgn omtrent de gebreken
der tegenwoordige wgze van plaatsvervanging: in den te-