HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 724.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

2
i
2 REDEVOERING VAN DEN HEER A. 'l‘lllEll S.

Burgers , vertegenwoordigers ! wanneer ik het spreek.
i gestoelte beklim, om het vraagstuk te behandelen , dat u
is voorgelegd , geschiedt zulks niet omdat ik aan den uitslag
. der stemming twijfel , maar omdat het nuttig kan zijn voor
het geheele volk, dat vraagstuk nader op te helderen.
, Mijn gevoelen daarover, dat ik voor u ga opperen, is de
N vrucht eener langdurige overdenking, van een naauwkeu­
rig onderzoek der kracht van onzen staat, der bestand-
deelen die deze kracht , ook bij de legers onzer naburen
J te zamen stellen; en wanneer ik,ten spijt van ons verschil
' in gevoelen van mijne vaderlandsliefde durf spreken , dan
zeg ik: dat gevoelen is de vrucht eener hevige vader-
_ landsliefde.
’ Wij zijn hier van verschillende meningen, wij verschil-
len over den vorm des bestuurs , maar berusten allen in
den tegenwoordigen vorm, wg willen, de een eene meer
de andere eene minder democratische republiek. De be-
raadslagende gouvernementen geven het rcgt om , zelfs in
hoofdpunten , onderling te verschillen. Maar op één punt
, zijn wij allen eenstemmig, wanneer het namelijk de groot·
‘ heid van dit land geldt. Daarbij verdwijnen alle partijen ,
daar houdt elk geschil in gevoelen op ,en voor mij zelven
schroom ik niet het te zeggen , men zou zijn eigen gevoelen _
moeten opofferen , wanneer het de grootheid van het land
geldt: en ik die tot eene welbekende meening behoor,
verklaar u, dat indien ik, zooals in het vraagstuk der
centralisatie, mijne meningen moest ten offer brengen,ik
niet schroomen zou het te doen , wanneer het de eer des
lands geldt , en ik heb vertrouwen genoeg op uwe vaderlands-
liefde (hier keert de spreker zich naar de linker zijde), `
om te gelooven dat, wanneer er in het gevoelen dat ik
ga ontwikkelen, iets was dat tegen uwe innerlijke over-
tuiging strijdt, het belang en de kracht des lands, die
groote redenen, u zullen medeslepen.
` r · ' ’ . 7 ‘ U ' i