HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 708.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

~­ is
l
zijn. Elk burger, die deze brochure gelezen heeft, be- 'l
denke echter het volgende: ­ j
Om korporaals, onderoliicieren, ja ollicieren uit de r
militie te kunnen trekken, moet deze aan een langer ;
dienszfigd onderworpen worden. Geen burger toch, die `
niet het dwaze inziet , dier geïmproviseerde oH‘icieren j
van zes maanden dienst. Is dus eenmaal het stelsel j
der plaatsvervanging afgeschaft, dan zal aldra de onmo­ '
gelijkheid blijken, om volgens de organisatie van den
' Majoor van Lömm Sms , goede kaders te krijgen; ge-
deeltelijk zullen deze dus , althans wat de oflieieren
betreft, uit het leger moeten worden getrokken , zijnde ‘
reeds een eerste deficit op de quasi bezuiniging van V
1‘/¤ millioen. Daarna zal men bemerken dat, om goe-
de militie onderofiicieren te vormen, de grootste dienst- i
tijd die de grondwet toelaat, (dat is in het geheel 18 ’
maanden) altans nog niet te ruim is. En dan, bij 1S j
maanden, inplaats van 6 maanden dienst, vaarwel alle r
bezuinigingen; deze verdwgnen, worden welligt ver-
vangen door meerdere uitgaven , maar de last blgft , en
leidt dan welligt door het drukkende daarvan, bij een ‘
werkzaam volk, tot geheele afschaffing der militie, het-
/welk eene wezenlijke ramp voor Nederland zou zijn.
Willen dan, in eeniwoord, de burgers veel last l1eb­
ben van de militie , en veel geld betalen aan het leger,
zij benoemen slechts den Heer van Lömarï Sms totlid der
tweede kamer. f
En hiermede , waarde Vriend! neem ik afscheid van
.u , en noem mij: J
t. Z.
van nmx Smur ,
Loteling.
PS. eene volgende gelegenheid , sehrgf ik u over
eene plaazfsvervanging, waarbgf de Slaat zelve de
personen levert, en waardoor het leger verbelerd,
het budget verminderd kan worden.