HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 738.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

r 17
i beiniddelde weinig , om de bemiddelde zelve dient, of
i niet; zgfne kans om te dienen wordt er niet grooter of
kleiner door; terwijl juist de plaatsvervanging jaarlijks
j vrij aanzienlijke kapitalen uit den gegoeden stand doet
overgaan in den minderen stand. Gedeeltelijk moge dat
geld slecht besteed worden, zeker is het toch ook, dat
menig onbemiddelde, plaatsvervanger wordt, om fami-
' lie­betrekkingen te helpen, of zelve eene kleine nering
. te kunnen opzetten; en dat bij eene goede wet op de
plaatsvervanging, al dat geld in handen van oppassende
lieden kon overgaan.
j Tweedens zijn de bemiddelde standen fbij ons te.lan­ `
l den, niet zoo weinig vaderlandslievend, als de Scl1rij··
1 ver dit doet voorkomen. Toen , bij werkelijken oorlog
E in 1830 , de koning het volk te wapen riep , kwamen
de gegoeden even spoedig op , als de mingegoeden. Het
i is hen derhalve niet zoo bijzonder kwalijk te nemen, '
. wanneer zij in volle vrede niet erg gesteld zijn, op .
i het verrigten van eene dienst, die hen geheel uit hun-
j ne gewone betrekkingen rukt; en wanneer men nu na-
d gaat dat alle kapitalen ten slotte voortkomen uit goed
besteedclen z'§d, zou het uit een staatshuishoudkundig
oogpunt , zelfs zeer goed te verdedigen zijn, dat speci-
ale personen hunne krijgspligt doen vervullen door
lieden , wier tijd eene mindere waarde heeft; terwijl ik
eindelijk aan den Majoor van Lömnv Sms , de oplossing
laat van het vraagstuk; om eene belasting uit te den-
ken , die, even als deze, vrijwillig door de rijken be-
taald wordt, (en dat zonder perceptie­kosten), om on-
verdeeld en onmiddelijk, in de zak van den armen
over te gaan.
ik En nu , waarde Vriend! hebt gij mijn gevoelen over
i ’ de brochure van den Heer van Lömnv Sms, leeren ken-
I nen; oppervlakkigheid is er, mijns inziens, de sche-
ring en inslag van, en alleen aan het tooverwoord be-
' zuivziging schrijf ik het toe, dat deze brochure‘nog
hier en daar ondersteund wordt door lieden, die an-
ders geene voorstanders van de verpligte krijgsdienst
2 ,
[ , N vv'? lr;
r Y ­ · , jl ·’