HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 781.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

l
IG
bezumzgmg zs mogclyk, zoodra het stelsel vavzplaals­
vervangivzg wordt ot/gesc/za/t.
Het is dus eene eerste drogreden, wanneer de Schrij~
­ ­ ver de plaatsvervanging in tegenspraak stelt met be-
zuinigingen; het omgekeerde kan met meer regt worden ll
, volgehouden. Het is dus eene tweede drogreden, wan-
neer hij (bladz. 7) zegt: « dat de natie met anderhalf
lj millioen wordt belast, ten gerieve van de zonen uit
den bemiddelden stand.>> Onlangs sprak ik met een vriend
van den Heer van Loman Sets, en die noemde de plaats- ~,
I vervanging bij haar waren naam: eene belasting op de i
rijken. Ik voeg er bij: eene geheel vrijwillige belas­
ting. Waarom de Heer van Lömnv Sets dit eene be- i
lasting op de armen noemt, is mij niet regt duidelijk.
Het is eene derde drogreden, wanneer (bladz.6) gezegd '
' wordt: de onbemiddelde moet dikwijls met zorg , eene
ter naauwernood verkregene broodwinning verlaten ,
· hij moet in gewone tijden dienst doen ter handhaving l
van rust en orde, en om het vermogen te beveiligen
van wien? van hen, die daartoe niet anders bijdragen ,_ j
_ dan door geld, doch die er hun gemak, hunne rust ‘
niet voor over hebben. «
Deze geheele tirade klinkt, op het eerste gehoor, zeer
volkslievend. Wat trekt die Majoor van Lömsiv Sms,
partij voor het volk , zal men zeggen. Bij nader inzien
verdwijnt echter veel van den eersten indruk dezer
zinsnede, en daarvan blijft bij nadere ontleding niet *
veel anders over, dan woorden. `
Vooreerst vraag ik: staat zekeren tijd, uit het leven
van een daglooner , van een handwerksman, die soms
zijn geheele leven slechts één soort van werk verrigt,
gelijk aan dien zelfden tijd uit het leven van iemand, die
zich op een wetenschappelijk vak toelegt? Maar daar-
enboven: zal die onbemiddelde ,“f waarvan de Majoor _
van Löimn Sm.s spreekt, er beter om varen , dewijl zijn
buurman, de student of koopman, zelve moet uittrek­ _
ken? Wil de Majoor van Lömiit Sms, welligt de
handwerkslieden vrijstellcn ?ijUit de brochure in kwes-
tie blijkt toch niets daarvan. Het baat dus dien on-