HomeOver leger en plaatsvervangingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 783.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 40.46 MB

J 15
mede helpen. Een ieder zal zich nog wel herinneren
i die manschappen, met hunnen andere uniform, tusschen ·
W de gewone stukrijders gezien te hebben. Maar ook die _
M hulp was nog onvoldoende. In 1835 moest het lste
_ bataillon veld·artillerie, 100 kanonniers in ruil afgeven l
nan het 3de bataillon in Maastricht, om zoodoende
i 100 stukrijders te verkrijgen,_en het is dus zeker niet
i overdreven , wanneer de Schrijver der brochure: over ,
~de voor- en nadeelen , eigen aan het gebrui/c van rg-
‘ dende artillerie in Nederland, op elke 3 batterijen
veld­artillerie, en voor elke 2 batterijen rijdende­artil­
A `lerie, ééne duclitige depót­kompagnie rekent. De Heer
wm Lömm Sms blijft dus het bewijs der mogelijkheid
zijner organisatie schuldig, en tot het tijdstip dat dit
bewijs geleverd is, neem ik de vrijheid die organisatie _
(ook die der vesting­artillerie in nog veel grooter mate)
voor eene utopie te houden.
En nu kom ik tot de sophismen, die de Schrijver
ontwikkelt omtrent de plaatsvervanging. Het nut der j
plaatsvervanging zal ik niet betoogen; de voordeelen
van dat stelsel (niet van de wijze van uitvoering) zijn,
beter dan ik het zou kunnen doen , ontwikkeld in de Q
uitmuntende redevoering, door den Heer Tnrnas uitge- ‘
sproken in de Fransche kamer. Voor het geval dat gij
welligt die redevoering niet mogt gelezen hebben ,
zend ik u die vertaald hierneven. -- Wil men immer
eene bezuiniging bij het leger daarstellen, door een ge-
deelte van het kader uit militie te doen bestaan , op-
dat dan tevens, bij terugkeer der militie in hare haard-
steden, het kader des legers op voet van vrede terug-
gebragt zij, en alle opeenhooping van overcompleete
officieren en onderofïicieren , in het vervolg onmogelijk
worde, dan moet het juist gezocht worden in verlen­ i
ging van den diensttijd der militie. Dit denkbeeld
werd onder anderen reeds ontwikkeld, in den Nieuwen
Militairen Spectator, de lste jaargang, N°. 1 en 2;
maar een langer diensttijd, sluit eene zeer uitgebreide
nummerverwisseling of doelmatige plaatsvervanging, in
zich. Men zou dus met grond kunnen zeggen: geene